Breaking News
Home / Tag Archives: Seagate

Tag Archives: Seagate

ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยร่วมลงนามในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยร่วมลงนามในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อการศึกษาวิจัย

ซีเกท ประเทศไทยมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ …

Read More »

ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ณ บูธซีเกท ในงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2”

ผู้บริหารซีเกท ประเทศไทยต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ณ บูธซีเกท ใน …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนในอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ แก่นั …

Read More »

ซีเกทประเทศไทยมอบเงินสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ซีเกทประเทศไทยมอบเงินสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ …

Read More »

ซีเกท จับมือ ไซอาร์ค ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่าอยุธยา

ซีเกท จับมือ ไซอาร์ค ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเก่า …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์การวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์การวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน …

Read More »

ซีเกทประเทศไทยต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่….โดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 7” เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานโคราช

ซีเกทประเทศไทยต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก “โครงการพั …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ โรงงานเทพารักษ์

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในโอกาสศ …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2560

ซีเกท ประเทศไทยสนับสนุนวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2560  นายพลธร …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ ณ โรงงานโคราช

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า …

Read More »

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริกา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านซัพพลายเชน ณ โรงงานเทพารักษ์

ซีเกท ประเทศไทย ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน …

Read More »