Breaking News

Tag Archives: KPMG

หัวใจสำคัญของการควบรวมกิจการ: การตรวจสอบสถานะของกิจการด้านกฎหมาย

หัวใจสำคัญของการควบรวมกิจการ: การตรวจสอบสถานะของกิจการด้านกฎ …

Read More »

การเชื่อมต่อและบริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางคือกุญแจในการสร้างสมาร์ทซิตี้

การเชื่อมต่อและบริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางคือกุญแจในการ …

Read More »

6 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ติดท็อป 10 คู่แข่งซิลิคอนแวลลีย์

6 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ติดท็อป 10 คู่แข่งซิลิคอนแวลลีย์ โคว …

Read More »

เคพีเอ็มจี: การปรับปรุงระบบ AI สามารถช่วยธุรกิจฟื้นฟูและเติบโตได้

เคพีเอ็มจี: การปรับปรุงระบบ AI สามารถช่วยธุรกิจฟื้นฟูและเติบ …

Read More »

CEO ทั่วโลกประเมินการเติบโตของธุรกิจตามจริง ขณะเผชิญแรงปะทะจากปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน

CEO ทั่วโลกประเมินการเติบโตของธุรกิจตามจริง ขณะเผชิญแรงปะทะจ …

Read More »

ผลสำรวจ Harvey Nash/KPMG CIO เผยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกบ่มเพาะนักนวัตกรรมดิจิทัลสายเลือดใหม่

ผลสำรวจ Harvey Nash/KPMG CIO เผยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและก …

Read More »

ผลสำรวจโดย Harvey Nash/KPMG ชี้ CIO มีบทบาทความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรในยุคปัจจุบัน

ผลสำรวจโดย Harvey Nash/KPMG ชี้ CIO มีบทบาทความสำคัญเพิ่มมาก …

Read More »