11/28/2022 9:19 am

โลกธุรกิจอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “พลิกธุรกิจ SMEs ไทย สู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 2” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเอสเอ็มอีไทยเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ (SA : System Analyst)” มุ่งยกระดับเร่งเครื่อง SMEs ไทยสู่เป้าหมายการผลิตสมัยใหม่ 4.0 รองรับการเปิดประเทศ ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 4 วัน รวม 24 ชั่วโมง เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ กำหนดจัดวันที่ 8 – 9 และ 15 -16 ตุลาคม 2565 นี้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 และผ่านระบบออนไลน์

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยเร่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพSMEs ไทยและผลักดันให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยการให้ความรู้ด้านการประกอบกิจการ การเพิ่มมูลค่า และผลิตภาพ รวมถึงด้านเงินทุนและช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ ‘การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม’ จากการผลิตที่ใช้ ‘ระบบเครื่องจักร’ ในกระบวนการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ ‘เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ’ (Smart Electronics) ที่ส่งเสริมการนำ ‘หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ’ (Robotic & Automation) เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการ (Demand Side) พร้อมไปกับส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ (Supply Side) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสื่อสารและการตรวจสอบระบบ และสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ปัจจัย หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

นับเป็นโอกาสดีของเอสเอ็มอีไทย วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม “หลักสูตรนักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ (SA : System Analyst)” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้“โครงการพลิกธุรกิจเอสเอ็มอีไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 เขตพื้นที่ 2” จัดขึ้น เพื่อเป็นการเร่งยกระดับให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับธุรกิจยิ่งขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs เขตพื้นที่ 2 ซึ่งครอบคลุม 36 จังหวัด คือภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ภาคตะวันตก 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี และนนทบุรี

ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรนักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ (SA : System Analyst) มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม การลงทุน และสามารถจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) สำหรับต่อยอดไปสู่แหล่งเงินทุน และเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิต กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบการให้มีทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มโอกาสในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ และขยายตลาดได้กว้างไกล

หัวข้อการอบรม มีดังนี้
• วันที่ 8 ตค. เรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อกำหนด (Requirements Gathering and Analysis)
• วันที่ 9 ตค. เรื่อง การสร้างแบบจำลองระบบและการจำลอง (System Modeling and Simulation)
• วันที่ 15 ตค. เรื่อง เทคโนโลยีการดำเนินงานและ IoT อุตสาหกรรม (Operational Technologies and Industrial IoT)
• วันที่ 16 ตค. เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบไซเบอร์-กายภาพ (Data Analytics and Cyber-Physical System)

คุณสมบัติผู้สมัคร 1.) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2.) มีประสบการณ์การพัฒนาสายการผลิตด้วย Lean ระบบอัตโนมัติ หรือระบบ LLoT มาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตั้งแต่เริ่มทำงาน

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 7 ต.ค. 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ นักบูรณาการหุ่นยนต์ หรือผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3xI8Wkq สอบถามติดต่อ คุณเรไร หาญวงค์ โทร. 095-3282524 และ คุณอรัญพร บุญสาร โทร. 088-0936062

SMEs-Custom-1.jpg ดร.ทรงพล-องค์วัฒนกุล-ซ้าย-รศ.ดร.จักรกฤษณ์-ศุทธากรณ์-ขวา--0.jpg

URL

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: