08/20/2022 5:59 am

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นางสาวมณิสรา อิ่มสำราญรัชต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด โดยมีทีมผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และทีมผู้บริหารจากบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้
ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษา ไปยังท่าอากาศยานทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภา และน่าน โดยร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการได้ในอนาคต เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

DSC_8561.jpg1_.3.jpg

URL

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: