Breaking News

GSCM Poll ร่วมกับ สสส. เปิดเผยเยาวชนไทยนิยมแสดงความสามารถพิเศษ ด้วยการสร้างสรรค์สื่อประเภทรูปภาพ – วิดีโอ ลงบนเฟซบุ๊ก

GSCM Poll ร่วมกับ สสส. เปิดเผยเยาวชนไทยนิยมแสดงความสามารถพิเศษ ด้วยการสร้างสรรค์สื่อประเภทรูปภาพ วิดีโอ ลงบนเฟซบุ๊ก

 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยผลสำรวจความคิดเห็นผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในกลุ่มเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษา โดยทำการสำรวจจากกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 11-18 ปี จำนวน 2,547 หน่วยตัวอย่างทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 38.54  เพศหญิง ร้อยละ 57.26 และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร้อยละ 4.2 ด้วยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 –  5 มกราคม 2564

เด็กและเยาวชนไทยส่วนมากใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และติ๊กต๊อกเป็นช่องทางในการแสดงความสามารถพิเศษของตน อาทิ การถ่ายภาพ การรีวิว การเต้น ฯลฯ ด้วยการโพสต์รูป วิดีโอ และข้อความ

ผลการสำรวจ พบว่า ความสามารถพิเศษของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่แสดงออกบนสื่อสังคมออนไลน์ คือ การถ่ายภาพ สูงถึงร้อยละ 61.93 (1,594 คน) รองลงมาคือ การรีวิว คิดเป็นร้อยละ 35.78 (921 คน) ขณะที่อันดับที่สามคือ การเต้น คิดเป็นร้อยละ 34.73 (894 คน) อันดับที่สี่คือ การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 33.80 (870 คน) ส่วนอันดับห้าคือ การร้องเพลง คิดเป็นร้อยละ 33.22 (855 คน) อันดับที่หกคือ การวาดภาพ คิดเป็นร้อยละ 23.19 (597 คน) และอันดับสุดท้าย คือ การเขียน คิดเป็นร้อยละ 16.71 (430 คน)

ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนไทยใช้แสดงความสามารถพิเศษมากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก (Facebook)
คิดเป็นร้อยละ 75.87 (1,953 คน) อันดับที่สองคือ อินสตาแกรม (Instagram) คิดเป็นร้อยละ 52.76 (1,358 คน) อันดับที่สามคือ ติ๊กต๊อก (TikTok) คิดเป็นร้อยละ 51.24 (1,319 คน) อันดับที่สี่คือ ยูทูบ (Youtube) คิดเป็นร้อยละ 39.55 (1,018 คน) อันดับที่ห้าคือ ทวิตเตอร์ (Twitter) คิดเป็นร้อยละ 24.48 (630 คน) อันดับที่หกคือ
พินเทอร์เรสต์ (Pinterest) คิดเป็นร้อยละ 9.56 (246 คน) อันดับที่เจ็ดคือ จอยลดา (Joylada) คิดเป็นร้อยละ 6.41 (165 คน) อันดับที่แปดคือ บล็อก (Blog) คิดเป็นร้อยละ 2.87 (74 คน) และอันดับสุดท้ายคือ บล็อกดิต (Blockdit) คิดเป็นร้อยละ 2.84 (73 คน)

เมื่อสอบถามถึงฟังก์ชันของสื่อสังคมออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนไทยใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษ พบว่าฟังก์ชันอันดับที่หนึ่งที่เด็กและเยาวชนนิยมใช้มากที่สุด คือ ฟังก์ชันโพสต์ภาพ คิดเป็นร้อยละ 57.19 (1,472 คน) ขณะที่อันดับที่สองคือ ฟังก์ชันโพสต์คลิปวิดิโอ คิดเป็นร้อยละ 43.43 (1,118 คน) อันดับที่สามคือ ฟังก์ชันโพสต์ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 36.71 (945 คน) ส่วนอันดับที่สี่คือ ฟังก์ชันสตอรี (Story) คิดเป็นร้อยละ 36.40 (937 คน) ตามมาด้วย อันดับที่ห้า ฟังก์ชันถ่ายทอดสด (Live) คิดเป็นร้อยละ 35.66 (918 คน) อันดับที่หกคือ กระดานสนทนา (Board) คิดเป็นร้อยละ 7.77 (200 คน) อันดับที่เจ็ดคือ บล็อก (Blog) สำหรับลงภาพและเขียนบทความ คิดเป็นร้อยละ 7.38 (190 คน) และอันดับสุดท้ายคือ ฟังก์ชันจดบันทึก (Note) สำหรับเขียนบทความหรือนิยายแบบยาว คิดเป็นร้อยละ 6.10 (157 คน)

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ กล่าวว่า “ในทุกวันนี้ ทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน สิ่งที่น่าสนใจคือ สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นพื้นที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอความเป็นตัวของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่วัยรุ่นที่มีการใช้พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงทักษะความสามารถของตน ออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพก็ดี วิดีโอก็ดี หรือการเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร ซึ่งการสร้างสรรค์เนื้อหาเหล่านี้สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่เจ้าของผลงานได้อีกด้วย แต่ขณะเดียวกันผู้ใช้จะต้องพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานของตนให้มีคุณภาพและความแปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณมหาศาล”

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Activ30+(แอคทีฟเทอร์ตี้พลัส) Gadget สำหรับคนรักสุขภาพและช่วยดูแลผู้สูงอายุ

Activ30+(แอคทีฟ …

%d bloggers like this: