Breaking News

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำร่องความร่วมมือกับ “บ้านปูฯ” เปลี่ยนความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานไทยในยุค New Normal ด้วย Digital Transformation 

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำร่องความร่วมมือกับ “บ้านปูฯ” เปลี่ยนความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม
ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานไทยในยุ
New Normal ด้วย Digital Transformation

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation: ScII) รุกโมเดลการเรียนรู้แบบใหม่ ให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นในยุค New Normal และสร้างสรรค์โซลูชันที่สามารถต่อยอดใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ ผ่านการลงนามความร่วมมือกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานจากประสบการณ์เกือบ 40 ปีใน 10 ประเทศทั่วเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและดิสรัปชันในภาคธุรกิจ และร่วมสรรสร้างโลกพลังงานในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ความท้าทายของสถาบันการศึกษาในยุค New Normal คือการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้นิสิตมีความพร้อมต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยการติดอาวุธให้นิสิตด้วยทักษะและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ ให้ก้าวสู่โลกแห่งการทำงานและธุรกิจได้ทันทีหลังจบการศึกษา ดังนั้นการลงนามความร่วมมือระหว่าง ScII และบ้านปูฯ ในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 องค์กร รวมทั้งเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการนวัตกรรมและองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ข้อตกลงนี้จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในสถาบันการศึกษาเพื่อให้สามารถต่อยอดไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลในมาตรฐานระดับภูมิภาค การพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมทัพทุนมนุษย์ของประเทศ และการแก้ปัญหาในสังคมผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ซึ่งนอกจากจะตรงกับวิสัยทัศน์ของบ้านปูฯ แล้ว ยังสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถาบัน จึงถือเป็นโอกาสที่มีค่าอย่างยิ่งทั้งต่อ 2 องค์ครและอนาคตของสังคมไทย”

คุณจรียา เชิดเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-ดิจิทัล บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูฯ ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ในวันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทด้านพลังงานที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่เทรนด์พลังงานรูปแบบใหม่ หรือ 3Ds ที่ได้แก่ การกระจายตัวของแหล่งผลิตและจำหน่ายพลังงาน (Decentralization) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด (Decarbonization) และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการระบบพลังงาน (Digitalization) ผ่านกลยุทธ์ Greener & Smarter ที่ช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงและพาเราก้าวสู่ความสำเร็จที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในกุญแจแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อน Digitalization คือความพร้อมด้านบุคลากร บ้านปูฯ เชื่อว่า พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเราจึงยินดีและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวกับพลังงานที่เราสั่งสมมาเกือบ 40 ปี ให้กับบุคลากรและนิสิตของ ScII รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะ กลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทยต่อไป อีกทั้งบ้านปูฯ ยังจะได้รับมุมมองแนวคิดและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้บ้านปูฯ เข้าถึงโซลูชันที่ตอบโจทย์ในโลกยุค New Normal อีกด้วย”

ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบ้านปูฯ และ ScII ทั้ง 2 องค์กรจะร่วมแบ่งปันทรัพยากรด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการฝึกงานของนิสิต ตลอดจนการประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความสนับสนุนจากบ้านปูฯ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบในรูปแบบที่มีความยั่งยืน ScII คาดหวังว่า บ้านปูฯ จะมอบหมายโครงการที่มีความสำคัญเพื่อกระตุ้นให้นิสิตของเราได้เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ พร้อมกับที่ทาง ScII จะอุทิศทรัพยากรทั้งทางด้านวิชาการและทรัพยากรบุคลลภายในของเราเพื่อสร้างนวัตกรรมเหล่านี้ออกมาให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเรามุ่งหวังว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การร่วมสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ในอนาคต”  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา กล่าวสรุป

# # # 

เกี่ยวกับสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั 

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University) เป็นสถาบันแห่งอนาคต (Global Academy for the Future) ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation: BAScII) เป็นครั้งแรกในเอเชีย ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการเตรียมความพร้อมบัณฑิตในการเริ่มต้นทักษะการทํางานในระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ทั้งความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีผ่านการเรียนและการทําโครงงานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Project Based-learning) ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing) กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City) กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และกลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence) และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับระบบการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สร้างผู้นำและบัณฑิตรองรับอนาคต (future leaders) ให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม (Demand-driven)

เกี่ยวกับบ้านปูฯ 

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ร.ม.ว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (CDA) รุ่นที่ 2 ดีป้า

นายพุทธิพงษ์ ปุ …

%d bloggers like this: