Breaking News

กทปส. หนุนงานด้านสุขภาพให้ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินเครื่องสร้างแอป “สมุดบันทึกสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน”

กทปส. หนุนงานด้านสุขภาพให้ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เดินเครื่องสร้างแอป “สมุดบันทึกสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน”

 ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่เทคโนโลยีสามารถช่วยให้แพทย์ พยาบาลทำงานได้รวดเร็วและมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ล่าสุด กทปส. มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  “สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน” ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตือนภัยปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็กในการเข้ารับการรักษาพยาบาล หวังเป็นต้นแบบในงานสาธารณสุขไทย

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า  จากแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในสถิติเชิงสังคม  รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเฉพาะทางสำหรับผู้พิการ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ชุมชนและสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล

เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จากปัญหาการใช้สมุดบันทึกสุขภาพที่เป็นกระดาษสมุดในปัจจุบัน มีการสูญหายบ่อยครั้ง ทําให้ข้อมูลที่บันทึกไว้สูญหายและไม่สามารถกู้คืนได้ รวมถึงการแชร์ข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ หน่วยงานกำกับนโยบาย ไม่มีประสิทธิภาพ  และไม่มีกลไกที่จะทําให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ตรงกัน (singlesource of truth) ระหว่างหน่วยงาน ทางด้านหน่วยงานฝ่ายนโยบาย ได้แก่ กรมอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  รวมทั้งหน่วยงานระดับชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ไม่มีข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงเพียงพอ เพื่อการติดตามดูแลและวางแผนสุขภาพประชาชนในพื้นที่  นอกจากนี้ปัญหาที่เจ้าของข้อมูล (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก) ไม่สามารถนําข้อมูลของตนเองไปใช้โดยหน่วยงานอื่นได้  ดังนั้นจึงเป็นที่มาในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยทาง กทปส. ได้มอบทุนพัฒนาและวิจัยให้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น “โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน” ขึ้น

สำหรับ “โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน” ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก กทปส. ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมอนามัย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือ (สมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัย) มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตือนภัยปัญหาสุขภาพ สําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก ด้วยเฟรมเวิร์ก permissioned blockchain ซึ่งจะเป็นต้นแบบในงานสาธารณสุขไทย  นอกจากนี้ยังได้นําระบบไปใช้งานในพื้นที่นําร่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดทัศนคติเชิงลบต่อการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) จากการได้รับข่าวสารผ่านผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ที่สับสน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนนโยบายและชุมชน

ทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการขับเคลื่อนและดำเนินโครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน ในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัย ที่พร้อมใช้งานสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็กเพื่อบันทึกสุขภาพของแต่ละคนอยู่ในรูปแบบดิจิทัล  อีกทั้งยังทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก มีข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองที่เสมือนมีข้อมูลติดตัวตลอดเวลาเมื่อไปตรวจรักษาหรือฉีดวัคซีน  รวมถึงยังทำให้แพทย์ผู้รักษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกัน โดยจะมีระดับการเข้าถึงข้อมูลที่ต่างกันเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

ล่าสุดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ในการใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) และแนวทางการใช้งานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบดิจิทัล บล็อกเชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึกสุขภาพ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมกันนี้มีการบรรยายและสาธิตการใช้งานแอปพลิเคชั่นให้กับ ผู้แทนแม่และเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย   นายอลงกต กองมณี หัวหน้าโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนางมัลลิกา ตะติยาพรพันธ์ผอ.รพ.สต.บ้านพญาชมพู และมีการอภิปราย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการใช้งานจริงในพื้นที่เพื่อให้เกิดการนำระบบไปใช้ในพื้นที่นำร่องให้เกิดประโยชน์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดทัศนคติเชิงลบต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี

นายนิพนธ์  จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  กล่าวเสริมว่า กทปส. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมได้ครอบคลุมและทั่วทุกพื้นที่  รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การพัฒนาบุคลาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2561  กทปส. ให้ทุนสนับสนุน “โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน” โดยมีประชาชนที่เข้าใช้งานระบบนำร่องในช่วงแรกประมาณ 1,000 คน  ในเขตการดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  6 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการสมุดบันทึกสุขภาพและอาหารปลอดภัยบนเพอร์มิชชั่นบล็อกเชน จะเป็นเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนประเทศ พร้อมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต-สุขภาพของประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผ็สูงอายุ  ผู้พิการ แม่และเด็ก ให้มีสุขภาพที่ดีปลอดโรคด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บล็อกเชน 

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Oracle & Walmart Announce Tentative U.S. Government Approval

The President h …

%d bloggers like this: