Breaking News

นักศึกษาฟีโบ้ มจธ. นำหุ่นยนต์โคโค่บอท ร่วมพัฒนาโค้ดดิ้งของเด็กประถมต้น

นักศึกษาฟีโบ้ มจธ. นำหุ่นยนต์โคโค่บอท ร่วมพัฒนาโค้ดดิ้งของเด็กประถมต้น

เนื่องจากปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในวัยประถมต้น การพัฒนาทักษะความคิดเชิงสร้างสรรค์และการคำนวณมีความจำเป็น สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

 หุ่นยนต์โคโค่บอท (COCO BOT)  หุ่นยนต์ส่งเสริมและพัฒนาการในการคิดเชิงตรรกะและระบบติดตามผลการเรียน สำหรับเรียนรู้และพัฒนาเด็กในวัยประถมต้น  พัฒนาโดยนายศรพระราม ซู (เปา) นางสาวอุไรวรรณ ชูสกุล และนางสาวภัทรานิษฐ์ ประทุมเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมี ดร.บุญฑริกา เกษมสันติธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้นำไปจัดแสดงในงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ลีก 2019 เดโมเดย์ จัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562 ให้น้องๆ และผู้ปกครองที่เข้าชมงานได้สัมผัสและทดลองเล่น

หุ่นยนต์โคโค่บอท  พี่เปา หนุ่มคนเก่งจากรั้ว มจธ. เล่าให้ฟังว่า “โคโค่บอทใช้เทคนิคการพริ้นจาก 3D PRINTING  สอนเด็กผ่านการเล่น โดยมีแอปพลิเคชันให้เด็กควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ บังคับให้เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา แต่ในคำสั่งนี้จะมีการเว้นให้เด็กๆสามารถคิดคำนวณเติมคำสั่งที่ได้เว้นว่างไว้ เด็กจะต้องใช้ความคิดเชิงตรรกะให้เดินไปในทางใดกี่ก้าว จะช่วยเสริมสร้างความคิดของเด็กเป็นส่วนหนึ่งของโค้ดดิ้ง ฝึกให้เด็กรู้จักการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน หุ่นยนต์นี้เป็น IOT ชนิดหนึ่ง สามารถเชื่อมข้อมูลนี้ผ่านแอปพลิเคชันให้คุณครูได้ทราบข้อมูลการเรียนรู้ของเด็กว่าเด็กมีความถนัดหรือไม่ถนัดในด้านใด เช่น ถนัดคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือไม่ถนัดวิชาใดได้ เพื่อให้คุณครูสามารถส่งเสริมเด็กหรือปรับแก้ไขในเรื่องที่อาจจะยังไม่ถนัดได้

ขณะนี้ผลงานอยู่ในช่วงการติดต่อขอเข้าไปทดลองกับนักเรียนในชั้นประถมต้น เพื่อนำมาปรับปรุงและต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพต่อไป สำหรับแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ แบ่งเป็นการขายให้กับครอบครัวซึ่งเป็นแบบเช่าซื้อรายเดือน ให้สามารถผ่อนได้  9 เดือน หรือจะซื้อแบบเงินสดได้ ส่วนที่ 2 จะเป็นการขายให้กับโรงเรียน

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: