Breaking News
Home / ข่าวไอที / “มจธ. จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิชาการอันทรงคุณค่า”  

“มจธ. จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิชาการอันทรงคุณค่า”  

“มจธ. จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิชาการอันทรงคุณค่า”

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Huawei Customers Win Digital Transformation Award and Six Finalist Awards at SCEWC 2019

At the ninth Sm …

%d bloggers like this: