Breaking News
Home / ข่าวไอที / ฟีโบ้ มจธ. และ 8 โรงเรียนดัง จับมือกันสร้างกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับประเทศ

ฟีโบ้ มจธ. และ 8 โรงเรียนดัง จับมือกันสร้างกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับประเทศ

ฟีโบ้ มจธ. และ 8 โรงเรียนดัง จับมือกันสร้างกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับประเทศ

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้
แบบสหวิทยาการให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มต้นแบบ เพื่อนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตร กิจกรรม นวัตกรรม หรือสื่อการเรียนการสอน
ทางด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้นี้ไปยังบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอื่น ๆ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์
ทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคน งานวิจัยและงานบริการวิชาการมามากกว่า 20 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสาขานี้ของประเทศที่กำลังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติโดยมี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนร่องคำ สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ มจธ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นกลุ่มโรงเรียนนำร่อง

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือพัฒนา
ด้านวิชาการและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูและนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระดับประเทศของโรงเรียนเครือข่ายวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ยินดีให้การสนับสนุนเป็น ที่ปรึกษาในการทำให้กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีโอกาสในการร่วมกันพัฒนา แบ่งปันความรู้ประสบการณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งกันและกันในลักษณะ Co-Creation และ
Co-Opetition เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน พร้อมเป็นผู้นำในการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปยังโรงเรียนอื่นในระดับประเทศด้วย

ผศ.ดร.อรพดี จูฉิม ประธานหลักสูตร สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามกล่าวถึง รายละเอียดกิจกรรมความร่วมมือจะมีทั้งการจัดประชุมระดมสมองเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การจัดอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายได้มีประสบการณ์ในการเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ภายในสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามได้ เริ่มตั้งแต่การเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยภายในสถาบัน การได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพกับรุ่นพี่ การได้รับคำปรึกษาในการพัฒนาโครงงานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สนใจในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ” ระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนร่องคำ สำนักงานห้องเรียนวิศว์ – วิทย์ มจธ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง FB 607 ชั้น 6 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือกัน
ด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรียนในเครือข่ายวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นส่วนเสริมการพัฒนากำลังคนและสร้างองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอันจะเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9339, 0-2470-9713

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ซัมซุงส่งแคมเปญ ‘Cool Care Service’ บริการล้างแอร์ฟรีถึงบ้าน

ซัมซุงส่งแคมเปญ …

%d bloggers like this: