Breaking News

โอกิลวี่หนุนสมาคมโฆษณา ถ่ายทอดความรู้ ร่วมปั้นนักสื่อสารยุคดิจิทัล

โอกิลวี่หนุนสมาคมโฆษณา ถ่ายทอดความรู้ ร่วมปั้นนักสื่อสารยุคดิจิทัล

 โอกิลวี่ ประเทศไทย  สนับสนุนโครงการจัดทำหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานโฆษณาและสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ ภายใต้บริบทการผลิตโฆษณาที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบของโฆษณาที่ส่งผลต่อสังคม ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ เป็นการเสริมประสบการณ์และเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์

โอกิลวี่ ประเทศไทย ได้จัดทำวีดิโอสั้น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ครอบคลุม 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคลิกภาพ (Consumer Persona) การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างเส้นทางของผู้บริโภค (Consumer Journey)  และการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการวางแผนสื่อสารการตลาดและโฆษณาออนไลน์ โดยมีศศิภาส์ มงคลนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทย เป็นผู้สอน

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักวิชาชีพจากเอเจนซี่ชั้นนำของไทย และนักวิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์จากสถาบันชั้นนำต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ สร้างสรรค์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่ทางระบบ Thai MOOC* ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทางออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน และยังได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว

ในภาพ : จากซ้าย: ศศิภาส์ มงคลนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย, จิรวรา วีรยวรรธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย และดำรงตำแหน่งรองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิชาการ, ธนวัฒน์ มีสวัสดิ์ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายประสานงานภาครัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ, ภัทรพร เหลืองกาญจนา กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายประสานงานภาครัฐ

*************************************

*ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจำนวนรับ

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Shadow Arena เปิดตัว ‘รัน’ วีรชนตัวใหม่อย่างเป็นทางการ

บริษัท Pearl Ab …

%d bloggers like this: