Breaking News
Home / ข่าวไอที / Facebook จับมือมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebook” ติดอาวุธ เอสเอ็มอีไทย

Facebook จับมือมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebook” ติดอาวุธ เอสเอ็มอีไทย

Facebook จับมือมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebookติดอาวุธ เอสเอ็มอีไทย

  • Facebook เปิดตัวโปรแกรมอบรมทักษะทางดิจิทัล ติดอาวุธเอสเอ็มอีไทย สร้างธุรกิจให้เติบโต
  • ตั้งเป้าหมายอบรมผู้ประกอบการไทยกว่า 1,000 ราย ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการจากทุกภาคส่วนที่มีความหลากหลายภายในปี 2562

จากซ้าย: ดร.สุมาวสี ศาลาสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิทัล ธนาคารวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม, ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและย่อม (สสว.), เบธ แอน ลิม หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของ Facebook ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย, นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), ไมเคิล บัค หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย

Facebook ประเทศไทย เปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebook” (สร้างธุรกิจให้เติบโตกับ Facebook) อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ โดยร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียและพันธมิตรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและชุมชน ในการเสริมศักยภาพของธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Facebook ในการร่วมผลักดันสู่การปฏิรูปด้านดิจิทัล สนับสนุนการสร้างสังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลของประเทศไทย

โปรแกรมอบรมทักษะทางดิจิทัลนี้จะจัดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในระดับเจ้าของธุรกิจเองและผู้จัดการ โดยมีเป้าหมายในการอบรมไว้กว่า 1,000 ราย โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมนี้จะได้รับการอบรมทั้งในแบบบุคคลและระบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ Facebook ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเนื้อหาฝึกอบรมจะครอบคลุมในหลายหัวข้อ อาทิ การสร้างเพจธุรกิจบน Facebook และ Instagram การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยสร้างคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์และการขยายการเติบโตของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ฯลฯ

ทั้งนี้ Facebook ได้ร่วมกับพันธมิตรจากกลุ่มและชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการขยายการฝึกอบรมให้ครอบคลุมถึงเจ้าของธุรกิจที่มาจากกลุ่มประชากรที่เคยถูกกีดกันหรือมีความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรต่างๆ ให้มีโอกาสในการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม พันธมิตรชุมชนเหล่านี้จึงมาจากกลุ่มประชากรหลากหลาย เช่น ชุมชนผู้พิการ ชุมชนเพศทางเลือก ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล เป็นต้น

โปรแกรมฝึกอบรมนี้จะจัดขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน ทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

เบธ แอน ลิม หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของ Facebook ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กล่าวถึงเป้าหมายของโปรแกรม “Boost with Facebook” ภายในงานเปิดตัวว่า “คนไทยมีความกระตือรือร้น มีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของธุรกิจ และมีแรงขับเคลื่อนในการทำสิ่งต่างๆ รวมถึงเห็นความสำคัญของทักษะด้านดิจิทัลที่จะช่วยสร้างธุรกิจของพวกเขาให้เติบโต เราหวังว่าโปรแกรมนี้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเรามุ่งเสริมความรู้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ให้กับเอสเอ็มอีไทยที่มาจากชุมชนที่มีความหลากหลายทั่วประเทศ เพื่อทำให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ Facebook มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและชุมชน ในการขยายทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย”

ข้อมูลจากรายงาน Future of Business ระบุว่า ภาคธุรกิจและภาคชุมชนของไทยนั้นมีการเปิดรับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างกว้างขวาง โดยร้อยละ 78 กล่าวว่าพวกเขาใช้เครื่องมือดิจิทัล เช่น Facebook ในการแสดงสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ผลการศึกษายังระบุอีกว่าร้อยละ 94 ของธุรกิจขนาดเล็กที่เข้าร่วมการสำรวจในครั้งนี้ตระหนักดีว่าการโปรโมทสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล รวมถึงช่องทางโซเชียลต่างๆ มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจดิจิทัลคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 19 ของจีดีพีของประเทศไทย และคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ถึง 2.82 แสนล้านบาท ภายในปี 2564 ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 3 ล้านรายในไทยที่คาดว่าจะสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 43 ของจีดีพีรวมของประเทศ ภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม รายงานผลสำรวจยังเผยว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสำรวจไม่ถึงร้อยละ 16 ที่รู้สึกมั่นใจว่าตนเองมีความรู้ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับธุรกิจได้อย่างชำนาญ1

นางสาวอัจรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในงานเปิดตัวโปรแกรม “Boost with Facebook” ว่า “ความพยายามของรัฐบาลไทยไม่เพียงแค่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเร่งส่งเสริมการพัฒนาดังกล่าวด้วย รัฐบาลจึงต้องปฏิบัติเสมือนผู้ช่วยอำนวย
ความสะดวกในการสร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอีและสตาร์ตอัพ ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของรัฐบาลว่า เศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนำไปสู่การเติบโตในทุกมิติอย่างมั่นคง จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในความริเริ่มของโปรแกรมนี้”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลก เลือกมูลนิธิคีนันเป็นพันธมิตรด้านองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในการดำเนินโครงการนี้ การส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจระดับโลกได้นั้น  ถือเป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิในการจัดอบรมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อยและขนาดเล็ก และช่วยให้พวกเขาสามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ โปรแกรม Boost with Facebook” นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าของกิจการให้กับกลุ่มคนที่ถูกกีดกันทางสังคม และสนับสนุนให้ พวกเขาได้เรียนรู้ทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพทางการแข่งขัน ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก และผลักดันให้นโยบายประเทศไทย 4.0 สำเร็จลุล่วง ตลอดจนนำไปสู่สังคมที่มี ความเท่าเทียมกันมากขึ้น”

ภายในงานเปิดตัวโปรแกรมดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนจากภาครัฐและชุมชน ได้แก่ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและย่อม (สสว.) ดร.สุมาวสี ศาลาสุข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจดิจิทัล ธนาคารวิสากิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและ นายนิกร ฉิมคง ประธานองค์กรบางกอกเรนโบว์ เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อความสำคัญของความร่วมมือในการสนับสนุนเอสเอ็มอีไทย” โดยมีการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อการเข้าสู่การปฏิรูปดิจิทัล เรื่องราวของความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและความริเริ่มในโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจในประเทศไทย

[1] ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ซัมซุงส่งแคมเปญ ‘Cool Care Service’ บริการล้างแอร์ฟรีถึงบ้าน

ซัมซุงส่งแคมเปญ …

%d bloggers like this: