Breaking News
Home / ข่าวไอที / ศธ.ชูผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต้ 6 ด้าน

ศธ.ชูผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต้ 6 ด้าน

0000.jpg

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต้ 6 ด้าน
สร้างรากฐานการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการเผยรูปธรรมความสำเร็จ 6 ด้าน ของ “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่มุ่งเน้นให้เกิดการทำงานเน้นการบูรณาการความร่วมมือทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว “MOE one team” เพื่อให้การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาที่เข้ามารับผิดชอบการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสำคัญคือ “การศึกษาถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประชาชน” หากสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ภายใต้การทำงานที่เป็น “MOE one team” เกิดการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนการทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 ยะลา มุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ ผ่านการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการ อันจะส่งผลให้การทำงานเกิดคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจหลัก 6 ด้าน ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มีโครงการและกิจกรรมสำคัญ อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง”, กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความเป็นชาติไทยในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One), กิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย, กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผู้นำ และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย เป็นต้น

ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน อาทิ การพัฒนาภาษาสู่ยุคอาเซียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษามลายูกลาง, ภาษาจีน และภาษาพม่า แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา, การฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปแก่ประชาชน, โครงการหลักสูตร 2 ปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย, การฝึกอาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นต้น ด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อาทิ การอบรมหลักสูตรแกนกลางและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย รูปแบบ Active Learning แก่ครู, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้แก่ประชาชน, โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เป็นต้น

ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา อาทิ การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา กลับเข้ามาเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมจัดหาที่เรียน, จัดอบรมครูรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และผู้เรียนต่อ เป็นต้น ด้านที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ขับเคลื่อนกลยุทธ์กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน พร้อมพัฒนาสู่มาตรฐาน และยกย่องเชิดชูสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, จัดหลักสูตรวิทยากรแกนนำ หลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark), โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พืชสมุนไพรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และ ด้านที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อาทิ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการปฏิบัติตามแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 1,133 แห่ง, การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับพื้นที่บริการ, ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบประชาชน, การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง โดยใช้ตำบลเป็นฐาน เป็นต้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวย้ำว่า “กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

แฟนโน้ตเหนียวแน่น! ต่อคิวรับ “ซัมซุง กาแลคซี่ โน้ต 10 พลัส” พร้อมกันเป็นกลุ่มแรกของโลก

แฟนโน้ตเหนียวแน …

%d bloggers like this: