Breaking News

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019″

ICDL Thailand จะจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ Auditorium, C ASEAN ชั้น 12 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงและเป็นเกียรติให้กับสถาบันการศึกษาและประเทศไทย เพื่อร่วมเข้าการแข่งขันรอบคัดเลือกตามวันและเวลาข้างต้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2T0ZMZ2

ICDL Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและระดับสูง (Digital Literacy) จึงได้ริเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในสังคมไทยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และในปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้กำหนดการจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Competency Excellence) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยคัดเลือกระดับละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “ICDL Digital Challenge 2019 ในระดับนานาชาติ (International Round)” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและประเทศไทยต่อไป

Poster.jpg

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

FortiProxy-Secure Web Gateway จากฟอร์ติเน็ตได้รับการรับรองให้อยู่ใน Approved Product List จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

ฟอร์ติเน็ตผู้นำ …

%d bloggers like this: