Breaking News
Home / ข่าวไอที / เอ็นทีที คอม ชี้ เกือบครึ่งองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก นำร่องใช้ไฮบริดคลาวด์แบบไร้กลยุทธ์

เอ็นทีที คอม ชี้ เกือบครึ่งองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก นำร่องใช้ไฮบริดคลาวด์แบบไร้กลยุทธ์

เอ็นทีที คอม ชี้ เกือบครึ่งองค์กรธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก
นำร่องใช้ไฮบริดคลาวด์แบบไร้กลยุทธ์

กรุงเทพฯ: 17 มกราคม 2562 – เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น (เอ็นทีที คอม) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของเอ็นทีทีกรุ๊ป (TYO: 9432) เผยรายงานการสำรวจการใช้ไฮบริดคลาวด์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ 451 Research พบว่า ร้อยละ 44 ขององค์กรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเดินหน้าลงทุนและติดตั้งระบบไฮบริดคลาวด์โดยยังไม่มีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน

ทั้งนี้ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ ร่วมกับ บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ จัดทำรายงานการสำรวจเรื่อง “Going Hybrid: Demand for Cloud and Managed Services Across Asia-Pacific” โดยสำรวจความต้องการใช้งานระบบไฮบริดคลาวด์ใน 6 ประเทศเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในช่วงไตรมาสสามของปี 2561 โดยการสำรวจครอบคลุมถึงแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยี การเลือกผู้ให้บริการ การจัดลำดับความสำคัญของบริการ และมาตรการการวางแผนกลยุทธ์การใช้งานไฮบริดคลาวด์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ปัจจุบัน การใช้งานระบบคลาวด์แบบหลากหลายผู้ให้บริการ (Multi-Cloud) ถือเป็นบรรทัดฐานการใช้งานระบบไอทีสำหรับองค์กรทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการสำรวจพบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ขององค์กรธุรกิจมีการใช้งานระบบคลาวด์หลากหลายแพลตฟอร์มที่ต้องมีการทำงานร่วมกัน และมากกว่าครึ่งของกลุ่มองค์กรดังกล่าวมีการใช้งานระบบไฮบริดคลาวด์แล้ว อย่างไรก็ตาม การสำรวจยังพบว่า องค์กรธุรกิจถึงร้อยละ 44 มีการนำร่องติดตั้งระบบไฮบริดคลาวด์ แต่กลับไม่มีการวางกลยุทธ์หรือแผนการใช้งานระบบไฮบริดคลาวด์ที่ครอบคลุมและชัดเจน

“ผลการสำรวจดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงสัดส่วนที่น่าตกใจขององค์กรธุรกิจจำนวนมากที่ยังขาดการวางแผนกลยุทธ์ในการใช้ไฮบริดคลาวด์ที่ชัดเจน แม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมองเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการใช้งานระบบไฮบริดคลาวด์แล้วก็ตาม แต่ยังประเมินและมองเรื่องความซับซ้อนทางเทคนิคต่ำเกินไป ซึ่งอาจทำให้การปรับตัวเข้าสู่องค์กรรูปแบบใหม่ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ หากองค์กรยังไม่มีการวางแผนงานและกลยุทธ์ที่ชัดเจน”  นายเดฟ สก็อต ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชั่น จาก NTT Communications Managed Services กล่าว

3 ทางเลือกเพื่อปรับสู่ระบบไฮบริดคลาวด์ : cloud-first / lift-and-shift / refactor-and-shift

องค์กรธุรกิจปัจจุบันตื่นตัวและมองว่าระบบคลาวด์เป็นปัจจัยสำคัญของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรยุคใหม่ และไฮบริดคลาวด์ถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปการทำธุรกิจ (Business Transformation)  ซึ่งการสำรวจพบว่า เมื่อมีการใช้งานระบบคลาวด์สาธารณะ มากกว่าครึ่งขององค์กรธุรกิจให้ความสำคัญกับการโอนย้ายและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและปริมาณงานภายในเป็นอันดับแรก(cloud first) แต่กระนั้นยังไม่มีแนวทางชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงหรือโอนย้ายไปสู่ระบบคลาวด์อื่น โดยร้อยละ 28 มุ่งเน้นวิธีการยกระดับและปรับเปลี่ยน (lift-and-shift) และอีกร้อยละ 28 เน้นทำการปรับโครงสร้างใหม่ (refactor) ก่อนการโอนย้ายเข้าสู่ระบบใหม่ ขณะที่อีกร้อยละ 44 มุ่งเน้นการใช้งานระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ

ในด้านการวางแผนการใช้งานแบบไฮบริด ธุรกิจต่างๆ ยังมีรูปแบบการวางแผนในทิศทางเดียวกัน โดยคาดว่า ในอีกสองปีข้างหน้า ปริมาณงานทางด้านลูกค้าสัมพันธ์(CRM) การขายและการตลาด (Sales and Marketing) งานด้านฐานข้อมูลและคลังข้อมูล (Database and Data Warehousing) และงานด้านการเก็บข้อมูล (File and Content Storage) จะเป็นปริมาณงานหลักที่จะโอนย้ายเข้าสู่ระบบไฮบริดคลาวด์ โดยมีสัดส่วนปริมาณงานที่จะเข้าสู่ระบบไฮบริดคลาวด์ โดยงานทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ การขายและการตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25  เป็นร้อยละ 49 สำหรับงานด้านฐานข้อมูลและคลังข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 48 ในขณะเดียวกันงานด้านการเก็บข้อมูลเพิ่มจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 47 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นขององค์กรธุรกิจในการใช้ระบบไฮบริดคลาวด์เพื่อรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

 Managed Services : เน้นช่วยองค์กรวางแผนกลยุทธ์ไฮบริดคลาวด์

การรักษาความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในการปรับเข้าสู่การใช้งานระบบไฮบริดคลาวด์ ซึ่งร้อยละ 95 ขององค์กรธุรกิจมองว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญและมีความต้องการเป็นอันดับต้นๆ ขณะที่เกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามชี้ชัดว่า การปรับปรุงนโยบายและแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอในระบบงานต่างๆ และการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นเป็นความท้าทายที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรธุรกิจมีการใช้งานระบบคลาวด์ที่มีความหลากหลาย

องค์กรที่เริ่มดำเนินกลยุทธ์ไฮบริดคลาวด์ต้องมั่นใจว่า ได้มีการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การออกแบบและการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบไฮบริดคลาวด์เป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นงานที่อยู่นอกขีดความสามารถของทีมรักษาความปลอดภัยขององค์กร และมากกว่าร้อยละ 50 ชี้ชัดว่าการใช้บริการด้านการบริหารจัดการ (Managed Services) เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ระบบคลาวด์ที่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

นอกเหนือจากเรื่องการรักษาความปลอดภัย องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับแนวทางการใช้บริการจากผู้ให้บริการ (Managed Service Provider) ที่ให้บริการตั้งแต่การออกแบบเริ่มต้น การวางระบบไฮบริดคลาวด์ รวมถึงการดูแลระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในการใช้ระบบคลาวด์ที่มีความหลากหลายให้เกิดการผสมผสานของประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อ มีความพร้อมในใช้งาน มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และต้นทุนที่มีความสมเหตุสมผล

“การให้บริการ การบริหารจัดการที่ครบวงจร รวมถึงการจัดการความปลอดภัยที่มีความพร้อมตลอดเวลา ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพิสูจน์เส้นทางการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต” นายสก็อตกล่าว

การปรับเข้าสู่ระบบไฮบริดคลาวด์ แต่ละองค์กรจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไป นับตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง การดำเนินการและการใช้งานระบบ ฉะนั้น Global Management One (GMOne) Managed Services ภายใต้เอ็นทีที คอม จึงได้นำเสนอโซลูชั่นไอทีที่ชาญฉลาด น่าเชื่อถือและปลอดภัยผ่านการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของเอ็นทีที คอม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายความเร็วสูง ศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และบริการคลาวด์ระดับโลก ด้วยสัญญาและข้อตกลงระดับบริการ (Service-level Agreement : SLA) เพียงสัญญาเดียว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่ https://www.hybridcloud-apac.com/get-whitepaper/

# # #

เกี่ยวกับรายงานการสำรวจ

451 Research ได้ดำเนินการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจด้านไอที จำนวน 464 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2651 โดยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานระหว่าง 1,000-100,000+ คน และมากกว่า 3 ใน 4 มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ผลของการศึกษาของรายงานฉบับนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการระบบไฮบริดคลาวด์ ปัจจัยขับเคลื่อนและฉุดรั้งการเติบโต รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แพลตฟอร์ม เครื่องมือ เทคโนโลยี และบริการด้านการจัดการทั้งในปัจจุบันและในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

 เกี่ยวกับเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ มีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาความท้าทายด้านเทคโนโลยีของโลก โดยช่วยให้องค์กรต่างๆ เอาชนะความซับซ้อนและความเสี่ยงในการใช้ระบบไอซีทีด้วยโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้ให้บริการโซลูชั่นเหล่านี้บนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทที่มีศูนย์บริการอยู่ทั่วโลก รวมถึงระบบเครือข่ายทั้งแบบสาธารณะและแบบส่วนตัวในระดับ Tier-1 ซึ่งเป็นระดับชั้นนำของโลก ครอบคลุมมากกว่า 190 ประเทศ/ภูมิภาค และศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 400,000 ตารางเมตรที่มีความทันสมัย มีทีมงานมืออาชีพระดับโลกที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการวางสถาปัตยกรรมเพื่อให้ช่วยสร้างระบบที่มีความความยืดหยุ่นและปลอดภัย เพื่อนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

บริษัทในกลุ่มเอ็นทีที ประกอบด้วย NTT Communications, NTT DATA, NTT DOCOMO, NTT Security, และ Dimension Data

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.th.ntt.com | Facebook@NTTComThailand | LinkedIn@NTTComThailand

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.eu.ntt.com/en/about-us/press-releases/news/article/new-research-reveals-how-hybrid-cloud-is-really-being-implemente.html

————————————————————————————————————————————————————————

Nearly half of Asia Pacific enterprises are proceeding on a hybrid cloud pilot without a formal strategy,

NTT Communications warns

Bangkok (January 17, 2018) – NTT Communications Corporation (NTT Com), the information and communications technology (ICT) solutions and international communications business within the NTT Group (TYO: 9432), today announced that 44 per cent of enterprises in Asia Pacific are going ahead with implementing a hybrid cloud without a formal strategy in place, according to a new 451 Research survey whitepaper.

The survey whitepaper “Going Hybrid: Demand for Cloud and Managed Services Across Asia-Pacific”, was commissioned by NTT Communications in partnership with VMware Inc and conducted in six countries (Australia, Singapore, Hong Kong, Thailand, Indonesia and Malaysia) in Q3 2018. It analyzes prevailing technology choices, service provider preferences, service priorities, and measures of hybrid cloud strategy and execution.

Multi-cloud has become the norm for most enterprises across Asia Pacific. Over 90 per cent of businesses surveyed have multiple cloud environments with varying degrees of interoperability, and more than half said they are already using hybrid cloud. However, nearly 44 per cent have begun implementing hybrid cloud pilots without an overarching hybrid strategy in place.

“Alarmingly a significant portion of large enterprises lack a formal hybrid-cloud strategy. While they recognize the potential benefits, they underestimate the technical complexity which may derail their business modernization efforts if they do not have a future-proof hybrid cloud plan,” said Dave Scott, Solutions Director, NTT Communications Managed Services.

 Three different paths to hybrid cloud migration: cloud-first, lift-and-shift, and refactor-and-shift

 Enterprises are found to be actively considering an off-premises cloud as a critical component of their business modernization strategy, while hybrid cloud offers intermediary steps in their business transformation. The survey found that more than half of enterprises primarily emphasize migrating workloads from their internal environments when deploying into public cloud. However, there is no predominate approach of their cloud migration – currently 28 per cent focused on a ‘lift and shift’ approach and another 28 per cent refactoring before moving. Another third is focused on the public cloud for net new applications.

In terms of hybrid workload deployment plans, there is little uniformity across all the businesses.  In the next two years, CRM/sales and marketing (49 per cent), database and data warehousing (48 per cent) and file and content storage (47 per cent) will be the key focus for workloads to be shifted to the hybrid cloud environments, up from 25, 28 and 28 per cent respectively. The strong traction indicates enterprises’ growing confidence in hybrid cloud to support their full spectrum of business requirements and application portfolios.

Managed services: course-correction required for enterprises lacking a well-thought-out hybrid cloud and security strategy  

 Another key consideration to drive hybrid cloud migration is security and compliance, which 95 per cent of enterprises rated as its top requirement. In addition, nearly half of respondents pointed to improvements in the consistency of security policies across environments and better management of risk – challenges that can emerge as businesses begin to employ multiple cloud environments.

Enterprises embarking on a hybrid cloud strategy must ensure they build in security, but designing and applying security for hybrid cloud is challenging, and a task that is sometimes outside the capabilities of an organization’s own security team. More than 50 per cent of enterprises pointed to the fact that they use managed services at some point in their cloud journey.

Beyond security, enterprises are also turning to managed services providers that support both the initial design and implementation of hybrid cloud, as well as its ongoing operation, to continually optimize workloads between various infrastructure environments for the best mix of performance, availability, security and cost.

“End-to-end managed services and compliant-ready security management are increasingly becoming a strategy to future proof company’s business growth paths”. Dave added.

All enterprises are at different stages in designing, implementing and operating their workloads or systems in a hybrid cloud environment. NTT Communications’ Global Management One (GMOne) Managed Services is well positioned to offer smart, reliable and secure IT solutions through their full spectrum of managed services. For instance, enterprises can immediately tap into NTT Communications’ global resources and capabilities such as high-speed networks, a global footprint of data centers and cloud services, with only a single contract and one service-level agreement (SLA).

To learn more about the state of hybrid cloud adoption in Asia Pacific, download the full report here: https://www.hybridcloud-apac.com/get-whitepaper/

# # #

 About the research

 451 Research carried out an independent study of 464 IT decision-makers representing Asia- Pacific’s largest businesses in key vertical markets in Q3 of 2018. 464 IT decision-makers representing Asia- Pacific’s largest businesses in key vertical markets. Businesses surveyed have 1,000-100,000+ employees, and more than three-quarters have annual revenue of more than US$1 billion. Based on the results of that study, this report provides insight about hybrid cloud planning and management, drivers and inhibitors, and factors that are influencing the choice of platforms, tools, technologies and managed services, both currently and in the next couple of years.

 About NTT Communications

 NTT Communications solves the world’s technology challenges by helping enterprises overcome complexity and risk in their ICT environments with managed IT infrastructure solutions. These solutions are backed by our worldwide infrastructure, including industry leading, global tier-1 public and private networks reaching over 190 countries/regions, and more than 400,000m2 of the world’s most advanced data center facilities. Our global professional services teams provide consultation and architecture for the resiliency and security required for your business success, and our scale and global capabilities are unsurpassed. Combined with NTT DATA, NTT DOCOMO, NTT Security, and Dimension Data, we are NTT Group.

for further information.

Please visit www.th.ntt.com | Facebook@NTTComThailand | LinkedIn@NTTComThailand

Reference

 https://www.eu.ntt.com/en/about-us/press-releases/news/article/new-research-reveals-how-hybrid-cloud-is-really-being-implemente.html

No tags for this post.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช. …

%d bloggers like this: