12/06/2022 12:11 am

 Smart City ขอนแก่น เมืองแห่งโอกาส

ก้าวสู่ไทยแลนด์4.0 มุ่งสู่ Global City

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (คนที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา “Khon Kaen Smart City” ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย Smart Economy / Smart People / Smart Mobility / Smart Living / Smart Environment / Smart Government  เนื่องในโอกาสคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำโดยนายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท้ล (คนที่ 3จากซ้าย) เข้าเยี่ยมชมและติดตามการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น “Khon Kaen Smart City” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องด้าน Smart City ที่มีโครงสร้างการพัฒนาโดดเด่นในลักษณะการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของจังหวัด ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม ซึ่งสำนักงาน DEPA ได้ร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นและ Start Up ในการวางแนวทางดำเนินงาน Medical Hub ด้าน Health Care & Medical อันเป็นเป้าหมายแรกในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นไปสู่รูปแบบ Smart City อย่างเต็มระบบ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: