Breaking News

เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs จ.ร้อยเอ็ด

เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs จ.ร้อยเอ็ด

ฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) โดยนายธวัชชัย โคตรวงษ์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ( SME Development bank)โดยนายสุเมธ อนุสิทธิ์ศุภการ ผู้อำนวยการอาวุโส ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายยเฉลิมพล มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน จัดการเสวนา เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SME จังหวัดร้อยเอ็ด ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

จากหลักการแผนยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ (2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และข้อ (4)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เป็นที่มาของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินกองทุน 20,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปีตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี และ ไม่ต้องผ่อนชำระใน 3 ปีแรก โดยธุรกิจต้องอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ของจังหวัด เช่น ภาคการเกษตร แปรรูปอาหาร ภาคการท่องเที่ยว กลุ่ม START UP  และ กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม

สินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 บาทคงที่ 3  ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการSMEs ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อความเข้มแข็ง START UP ที่มีนวัตกรรม และ กลุ่มธุรกิจ S-Curve หรือ SMEs ที่ส่งออกหรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ

โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินกองทุน 2,000 ล้านบาท จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ยังคงดำเนินกิจการหรือพร้อมจะฟื้นฟูกิจการได้ ธุรกิจที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่มีการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว หรือยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่เกิดรายได้แต่การชำระหนี้ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง

โครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงินกองทุน 1,000 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียน ประสบปัญหาการชำระหนี้ สามารถขอยื่นกู้เพื่อฟื้นฟูกิจการได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระหนี้คืน 5-7 ปี ไม่มีดอกเบี้ย โครงการสำหรับผู้กู้บุคคลธรรมดามีหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท

และผู้กู้นิติบุคคลมีหนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ที่มีแผนฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างชัดเจน เป็นโครงการที่ลดปัญหาการล้มละลาย การเลิกจ้างงานและผยุงภาพรวมของเศรษฐกิจไว้ได้

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจ จากการบรรยายเกี่ยวกับการเข้าถึงสินเชื่อแบบต่าง ๆ  การให้คำแนะนำในการขอยื่นกู้สินเชื่อโครงการดอกเบี้ยพิเศษ Transformation loan และสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐรวมทั้งโครงการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมยื่นกู้ได้ภายในงาน   รวมทั้งการแนะนำการใช้โปรแกรมบัญชีและภาษีสำเร็จรูปและกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Parents in APAC hide their private data from their kids more than cybercriminals, Kaspersky reports

Online users ar …

%d bloggers like this: