Breaking News
Home / ข่าวไอที / ‘MPPM NIDA’ จัดปาฐกถา Fintech Startups

‘MPPM NIDA’ จัดปาฐกถา Fintech Startups

’ จัดปาฐกถา Fintech Startups

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย Fintech แห่งชาติ  ร่วมกับ   รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘Fintech Startups ยุทธศาสตร์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’  โดยได้รับเกียรติจาก   นางทิพย์สุดา ถาวราม (ที่ 3 จากซ้าย) รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  นางขัตติยา อินทรวิชัย (ที่ 4 จากขวา)  ผู้แทนประธานสมาคมธนาคารไทย  ดร.กัลยา อุดมวิทิต  (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และนายเจษฏา สุขทิศ (ที่ 3 จากขวา) รักษาการนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษ ณ นิด้า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านธุรกรรมการเงินผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคดิจิทัล

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงาน กสทช. …

%d bloggers like this: