Breaking News

Chevron Enjoy Science ร่วมส่งเสริมการสอนสะเต็มศึกษาสายอาชีพ จัดอบรมครูอาชีวะพร้อมมอบสื่อการสอนแก่สถาบันอาชีวศึกษา ในสังกัด สอศ.

Chevron Enjoy Science ร่วมส่งเสริมการสอนสะเต็มศึกษาสายอาชีพ

จัดอบรมครูอาชีวะพร้อมมอบสื่อการสอนแก่สถาบันอาชีวศึกษา ในสังกัด สอศ.

บรรยายภาพ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดยนายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ (ขวา) มอบสื่อการเรียนการสอนแก่ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ (กลาง) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ที่ 3 จากขวา)ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ดร. อาเธอร์ ไอเซนคราฟท์ (ที่ 2 จากขวา) ศาสตราจารย์คุณวุฒิสาขาฟิสิกส์ แห่งมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และ ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม (ซ้าย) ที่ปรึกษาด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการ Enjoy Science ร่วมเป็นสักขีพยาน

กรุงเทพฯ 23 มีนาคม 2560 – สอศ. ผนึก “เชฟรอน-คีนัน” รุกขับเคลื่อนโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมสร้าง “ดีเอ็นเอ” ครูอาชีวะ พร้อมสนับสนุนสื่อการสอนที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลก ปรับกระบวนการเรียนการสอน ปั้นเด็กอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า “ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาชีวศึกษา และมอบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยจากต่างประเทศให้กับ สอศ. เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนสายวิชาชีพจากความร่วมมือในรูปแบบ ‘รัฐร่วมเอกชน’ กับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ความร่วมมือดังกล่าวถือว่าสามารถตอบโจทย์ของอาชีวศึกษาในปัจจุบันในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ควบคู่กับการพัฒนาและผลิตบุคลากรครูที่มีคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนา ‘ต้นน้ำ’ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูปรับกระบวนการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาทั้ง ปวช. และ ปวส. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ และสนุกกับการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตแรงงานทักษะสูง ป้อนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังอาจดึงดูดให้เด็กๆ สนใจเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษามากขึ้นด้วย นอกจากนี้ สอศ. ยังได้พัฒนา ‘ปลายน้ำ’  ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาคฤดูร้อน โดยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าพัฒนาทักษะจากการที่ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง”

“สอศ. คาดหวังว่าการร่วมมือกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ในการพัฒนาคนต้นน้ำจะสร้างดีเอ็นเอที่ดีให้กับครูอาชีวะ รวมทั้งการเติมเต็มทักษะในส่วนของปลายน้ำจะสามารถนำประเทศไปสู่เป้าหมาย ‘ประเทศไทย 4.0’ ทั้งยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแจ้งเกิด Start Up ใหม่ๆ ได้” ดร.สุเทพ กล่าวเพิ่มเติม

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือระหว่างโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต กับ สอศ. มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมพัฒนาทักษะแรงงานวิชาชีพให้เพียงพอและมีศักยภาพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งแนวทางหลัก คือ การมุ่งพัฒนาในส่วนการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ในระดับอาชีวศึกษา โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเพื่อสร้างดีเอ็นเอใหม่ของครูอาชีวะ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างเด็กอาชีวะสายพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็นฐานผลิตสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

พร้อมกันนี้โครงการฯ ยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัยจากสถาบัน It’s About Time® ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกว่าสามารถช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและสนุกกับการเรียนวิชาด้านสะเต็มมากยิ่งขึ้น”

โดยจุดเด่นของอุปกรณ์จากองค์กร It’s About Time® คือ เป็นหลักสูตรสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะในระดับสากล ที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานหรือการตั้งปัญหาเป็นฐาน และเชื่อมโยงหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้วงจรการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Cycle) มาช่วยทำภารกิจในการทดลองให้สำเร็จ หลักสูตรมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความสนุก มีส่วนร่วมในการเรียน และสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดวิเคราะห์ การนำเสนอ และเรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติ

 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวเสริมว่า “สิ่งที่ผู้บริหารโครงการ ทั้งบริษัทเชฟรอนฯ  สถาบันคีนันแห่งเอเซีย รวมถึง สอศ. เห็นพ้องต้องกันว่าในการยกระดับการเรียนการสอนสาขาสะเต็มใน

ระดับอาชีวศึกษา สิ่งสำคัญ คือ การพัฒนาให้ครูมีทักษะและวิธีการสอนให้นักเรียนสามารถหาความรู้แบบสืบเสาะ ตลอดจนปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจกระบวนการ ที่มาความคิด ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง ไม่ใช่เรียนโดยการท่องจำ เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาสะเต็ม จึงเป็นที่มาในการจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ และมอบอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์แก่สถาบันอาชีวศึกษาในครั้งนี้”

“เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสถาบันอาชีวศึกษากว่า 60 แห่ง พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการครูกว่า 1,800 คน และพัฒนาทักษะแรงงานและนักศึกษาสายอาชีวะกว่า 138,000 คน” นายอาทิตย์กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง ปัจจุบันศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ได้จัดตั้งไปแล้ว  3 แห่ง โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และศูนย์พัฒนาอบรมแรงงาน จังหวัดชลบุรี ส่วนอีก 3 แห่งจะดำเนินการภายใน 2 ปีนี้ โดยจะอยู่ในจังหวัดที่เป็นฐานผลิตสำคัญของแต่ละอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการในระยะเวลา 5 ปี

 ###

 เกี่ยวกับโครงการ Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทย ผ่านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป็นผู้ดูแลโครงการ

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กรุงอาบูดาบีเลือก “หัวเว่ย” สร้างศูนย์ข้อมูลสำรองของเมือง

เทศบาลกรุงอาบูด …

%d bloggers like this: