Breaking News

แอร์เพย์ มาสเตอร์การ์ด และธนาคารธนชาต จับมือรับกระแสอีเพย์เมนต์ เปิดตัว AirPay Card มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า “Gen Me” คาดยอดผู้ใช้งานปี 2017 ทะลุ 1,000,000 ใบ

แอร์เพย์ มาสเตอร์การ์ด และธนาคารธนชาต
จับมือรับกระแสอีเพย์เมนต์  เปิดตัว AirPay Card
มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้า “Gen Me” คาดยอดผู้ใช้งานปี 2017 ทะลุ 1,000,000 ใบ

17 พฤศจิกายน 2559 – บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือมาสเตอร์การ์ด และธนาคารธนชาต ให้บริการแอร์เพย์การ์ด (AirPay Card) บัตรเติมเงินเสมือนบัตรเครดิต (Virtual Prepaid Card) รับกระแสอีเพย์เมนต์ เพิ่มความสะดวกและลดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมออนไลน์ กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ปูพื้นไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ลดข้อจำกัดการทำธุรกรรมออนไลน์ในลูกค้ากลุ่ม Generation Me (Gen Me) ตั้งเป้ามีผู้ใช้งานปี 2017 ถึง 1,000,000 ใบ

คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอร์เพย์เป็นบริการช่องทางการชำระเงินแบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่ให้บริการในรูปแบบของเคาน์เตอร์รับชำระเงินตามร้านค้าต่างๆ (AirPay Counter) ที่มีเคาน์เตอร์ให้บริการถึง 85,000 จุดทั่วประเทศ และในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือ (AirPay Application) ที่ผู้ใช้สามารถจ่ายบิล เติมเงิน ซื้อตั๋วหนัง จองและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ เรือเฟอร์รี่ ไปจนถึงบริจาคเงินให้องค์กรการกุศล AirPay Application ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานอยู่ถึง 1,400,000 ราย โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานหลักอยู่ในช่วงอายุ 17-24 ปี มีไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายสินค้าประเภทความบันเทิงและไลฟ์สไตล์เป็นหลัก แอร์เพย์ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้แอร์เพย์พบว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Me (ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 – 24 ปี) ที่มีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน หรือประมาณ 15% ของประชากรทั้งประเทศ พบว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Me มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆของร้านค้า ทำให้เกิดความคุ้นชินในการใช้จ่ายออนไลน์ และพบว่ามีผู้ใช้งานแอปฯ จำนวนกว่า 70% ที่ยังไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในการทำธุรกรรมออนไลน์ และยังพบว่า 72% มีความต้องการใช้บัตรเครดิตซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่ระบุว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ ยังคงเลือกชำระเงินผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นหลักเนื่องจากความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของระบบการชำระเงินออนไลน์ รวมไปถึงข้อจำกัดในการสมัครใช้งานบัตรเครดิตที่มีข้อกำหนดเรื่องอายุและประวัติการทำงานของผู้ที่ต้องการใช้งาน

จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น แอร์เพย์มองเห็นโอกาสในการนำเสนอบริการที่ต่อยอดจากการให้บริการ AirPay Application ที่มีอยู่ ด้วยการให้บริการเสริม AirPay Card ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่เน้นการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย เตรียมปูพื้นไปสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยร่วมมือกับมาสเตอร์การ์ด หนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีการชำระเงินระดับโลก และธนาคารธนชาต สถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม ในการให้บริการ AirPay Card บัตรเติมเงินเสมือนบัตรเครดิต (Virtual Prepaid Card) สามารถใช้งานได้กับร้านค้าออนไลน์ ผู้ให้บริการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รองรับมาสเตอร์การ์ด มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบ 3-D Secure (MasterCard SecureCode) ที่จะส่ง OTP (One-Time Password) เพื่อยืนยันก่อนการชำระเงิน ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ อีกทั้งยังสมัครใช้งานได้ง่าย ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถใช้บริการ AirPay Card ได้ทันที นอกจากนี้ยังสะดวกและเข้าถึงผู้ใช้งานด้วยจุดเติมเงินที่หลากหลาย  ทั้งบน AirPay Application และช่องทางต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแอร์เพย์ เคาน์เตอร์กว่า 85,000 จุด, เคาน์เตอร์เทสโก้ โลตัส กว่า 1,700 สาขา หรือเคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ  รวมไปถึงอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคารต่างๆ เช่นกันarr_3589 arr_3888 arr_3908

คุณณัชสิชา วรพฤกษ์พิสุทธิ์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาตลาด มาสเตอร์การ์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับแอร์เพย์ และธนาคารธนชาต ช่วยให้มาสเตอร์การ์ดสามารถนำนวัตกรรมด้านการชำระเงินมาสู่ผู้ใช้งานธุรกรรมออนไลน์ที่มีอยู่แล้วและผู้ใช้งานในอนาคตของแอร์เพย์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงร้านค้าทั่วโลกกว่า 43 ล้านราย นอกจากนี้การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมไร้เงินสดคือสิ่งที่มาสเตอร์การ์ดมุ่งมั่นให้ความสำคัญตลอดมา และเป้าหมายของมาสเตอร์การ์ดคือการลดการใช้เงินสดโดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำให้การชำระเงินเป็นไปได้อย่างปลอดภัย โปร่งใสและสะดวกสบาย”

คุณปริญญา จินันทุยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจการชำระเงินและร้านค้ารับบัตร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับโครงการ AirPay Card ธนาคารธนชาตทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ BIN (Bank Identification Number) Sponsor Bank หรือผู้ให้บริการหมายเลข 16 หลักบนหน้าบัตร ซึ่งธนาคารธนชาตเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการในลักษณะนี้ โดยธนาคารธนชาตให้การสนับสนุนการออกบัตร AirPay Card ในรูปแบบบัตรเวอร์ชวลพรีเพด (Virtual Prepaid) ซึ่งเปรียบเสมือนบัตรเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์”

“ธนาคารธนชาตเชื่อมั่นว่าโครงการ AirPay Card จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี อันเนื่องจากโครงการ AirPay Card นี้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนและกำลังเร่งผลักดันเพื่อพัฒนาและยกระดับระบบชำระเงินของประเทศไทยให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม ธนาคารธนชาตในฐานะผู้นำและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบการชำระเงินจึงพร้อมให้การสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้เพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงการใช้เงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สำหรับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการชอปปิ้งออนไลน์แต่ไม่มีบัตรเครดิตจะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุดในระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากล ให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างแท้จริง”

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด

MasterCard (NYSE: MA เว็บไซต์ www.mastercard.com ) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการชำระเงินระดับสากล บริษัทฯ ดำเนินงานผ่านเครือข่ายกระบวนการชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมต่อผู้บริโภค สถาบันการเงิน ผู้ค้า หน่วยงานรัฐบาล และ ธุรกิจในกว่า 210 ประเทศ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจับจ่ายซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ได้ทาง ทวิตเตอร์ที่ @MasterCardAP และ @MasterCardNews ร่วมสนทนากับบริษัทฯ ผ่านทาง Beyond the Transaction Blog และ  สมัครที่นี่  เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดผ่าน Engagement Bureau

เกี่ยวกับธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 600 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อ ขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน

เกี่ยวกับการีนา

การีนาบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มในภูมิภาคเอเชีย ดำเนินธุรกิจ 3 ประภทประกอบไปด้วยธุรกิจด้าน Digital Content, Payment และ eCommerce เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2009 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ นับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน การีนามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากสมาชิกผู้ก่อตั้งเพียง 4 คน กลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 5,000 คน และในปี 2014 บริษัทการีนา ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร The Economist ให้เป็นบริษัทอินเทอร์เนตที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ปัจจุบันการีนาได้ขยายการดำเนินธุรกิจไปยังประเทศในเอเชียกว่า 10 ประเทศ โดยก่อตั้งสาขาในประเทศไทย เมื่อปี 2012 จนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 27 ล้านคน

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

OCP Announces today that SpaceDC is the first OCP Ready(TM) facility in Asia-Pacific

The Open Comput …

%d bloggers like this: