Breaking News

อินเทลเผยสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรูปแบบใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออกสู่ตลาดหลัก

อินเทลเผยสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงรูปแบบใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ออกสู่ตลาดหลัก

  สถาปัตยกรรม Intel® Scalable System Framework และโครงสร้างเครือข่าย Intel®

Omni-Path Fabric เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมทั่วสามารถน า HPC ไปใช้ในการท างาน อย่างกว้างขวางมากขึ้น

unnamed (2) 

กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2558 – อินเทล คอร์ปอเรชั่น เผยความคืบหน้าล่าสุดในการพัฒนาโครงสร้างระบบ สถาปัตยกรรม Intel®Scalable System Framework (Intel® SSF) ที่มุ่งน าเสนอเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ สมรรถนะสูง (High-Performance Computing; HPC) มาสู่ภาคอุตสาหกรรมทหี่ลากหลายและรปูแบบการท างาน ใหม่ ๆ โดยในโอกาสนี้ อินเทลได้แนะน าระบบเครือข่าย Intel® OmniPath Architecture (Intel® OPA), ซึ่งเป็นมาตรฐานเครือข่ายรูปแบบใหม่สำหรับระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง อันจะชว่ยให้ผู้ใช้สามารถ น า HPC มารใช้งานได้แพรห่ลายมากขึ้น

ในอดีต มแีต่เพยีงองค์กรของรัฐและหน่วยงานทางวิชาการเท่านนั้ที่จะน าศักยภาพของ HPC มาจัดการ กับภารกิจทที่้าทาย เช่นการหาล าดับคู่จีโนมหรือการวจิัยสภาพอากาศ แตใ่นปัจจุบัน เทคโนโลยีใน HPC ได้เข้า ไปมีบทบาทในหลายอุตสาหกรรม เพื่อรับมือกบัการท างานรูปแบบใหม่ ๆ มากมาย เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลใน ปริมาณมากระดับ “บิ๊ก ดาต้า” เป็นต้น ส่วนวงการสาธารณสุข การเงิน และอื่น ๆ ก็ต้องการสมรรถนะระดับซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทั้งซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ในแบบเรียลไทม์ นวตักรรมล่าสุดของอินเทล ไม่เพียงแต่เสริมสมรรถนะของ HPC เท่านั้น แตย่ังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใน HPC ได้ง่าย ขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าเทคโนโลยีนี้จะก้าวเข้าสู่กระแสหลักในโลกธุรกิจในอนาคตอันใกล้

“เราก าลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหมท่พี่ลิกโฉมให้เทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือใชส้อย ทั่วไป แทนทจี่ะเป็นเครื่องมือพิเศษส าหรับปญัหาพิเศษบางอย่างเท่านั้น” ชาร์ลี วุยช์พาร์ด รองประธานและ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์ม HPC ของอินเทล กล่าว “นวัตกรรมใหม่ ๆ ของระบบ ในด้านการ ประมวลผล หนว่ยความจ า ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างเครือข่าย ช่วยให้เราสามารถออกแบบระบบ HPC ยุคใหม่ที่ ปรับแต่งให้รองรับการใช้งานไดก้ว้างขวางยงิ่ขึ้น ทงั้ในHPC แบบเดิมไปจนถึงโลกในยุค บิ๊ก ดาต้า นี้ ซึ่งเราเชื่อว่า โครงสร้างสถาปัตยกรรม อินเทล SSF จะเป็นเสมือนประตูสู่เทคโนโลยขีอง HPC แหง่อนาคตที่พร้อมมอบ สมรรถนะระดับซูเปอร์คอมพวิเตอร์ให้กบัผู้คนทุกหนแห่ง”

อินเทล SSF เป็นโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมที่ล้ ายุค ออกแบบขึ้นเพื่อให้ระบบของ HPC มีความ ยืดหยุ่นสูง พร้อมรองรับการขยายตัว และมีความสมดุลมากขึ้น สถาปัตยกรรมใหม่นจี้ะชว่ยให้กระบวนการจัดซื้อ วางระบบ และบริหารจัดการมีความซับซ้อนลดน้อยลง เปิดโอกาสให้ธุรกจิในหลายภาคอตุสาหกรรมเข้าถึง เทคโนโลยี HPC ได้ง่ายขึ้น จึงสามารถรับมือกับเนื้องานใหม่ ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงภาพ จากข้อมูล หรือระบบการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์

โครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมอินเทล SSF สามารถรับมือกับงานรูปแบบต่าง ๆ ทงั้หมดนี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยนวัตกรรมใหมท่ี่มงุ่เสริมประสิทธิภาพการท างานของแต่ละส่วนในระบบให้ตรงตามความตอ้งการของงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนว่ยประมวลผล หน่วยความจ า หรือส่วนป้อนและรับข้อมูล นอกจากนี้ อินเทล SSF ยังเป็น แพลตฟอร์มมาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับการวางระบบ HPC ที่ต้องท างานประสานกับคลาวด์

 

ไฮไลทส์ าคญั

  • อินเทลจะเผยข้อมูลของโครงสรา้งระบบสถาปัตยกรรม อินเทล SSF อย่างครบถ้วน ไมว่่าจะเปน็ งาน ออกแบบระบบตัวอย่าง และเครอื่งมือทดสอบระบบ โดยรวมถงึรายการฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วรต์าม มาตรฐาน SSF ด้วย
  • Colfax*, Cray*, Dell*, Fujitsu Systems Europe*, HPE*, Inspur*, Lenovo*, Penguin Computing*, SGI*, Sugon* และ Supermicro* มีแผนที่จะเปิดตัวระบบ HPC ที่

รองรับ โครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมอินเทล SSF ในชว่งต้นปีหน้า

  • โซลูชั่นโครงสร้างเครือข่ายแบบครบวงจร อินเทล OPA ช่วยเพมิ่สมรรถนะแอพพลิเคชั่น HPC ได้อย่าง คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ขนาดเล็กหรือใหญ่
  • สวิทช์ 48 พอร์ทในเครือข่ายมาตรฐานอินเทล OPA รองรับจ านวนเซิร์ฟเวอร์มากกว่ามาตรฐาน อินฟินิ แบนด์ EDR สูงสุดถึง 26% เมื่อใช้งบประมาณในการวางระบบเท่ากัน ทั้งยงัลดการใชพ้ลังงานลงได้ สูงสุดถึง 60%
  • เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทล OPA มีใช้งานแล้วในศูนย์ HPC ขนาดใหญห่ลายแห่ง เช่นศูนย์ Texas Advanced Computing Center และศูนย์ Pittsburgh Supercomputer Center โดย Colfax, Cray,

Dell, Fujitsu Systems Europe, Hitachi*, Huawei*, HPE, Inspur, Lenovo, NEC*, SGI, Sugon, Supermicro และผู้จัดหาระบบรายอื่น ๆ ได้เริ่มเปิดตัวอุปกรณ์สวิทช์และแพลตฟอร์ม เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเดินหน้าป้อนผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอย่างเตม็ทใี่นช่วง ไตรมาสแรกของปหีน้า

  • อินเทลเผยว่าได้มีการน าชิปประมวลผล Intel® Xeon Phi™ processors (หรือ อินเทล ซีออน ไฟ ซึ่งมีชื่อรหัสเดิมว่า Knights Landing) รุ่นทดลองไปใช้งานในระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วจ านวนหนึ่ง โดย Cray ก าลังใช้ระบบทตี่ิดตั้งชิปรุ่นนี้เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นของลูกค้าในการเตรยีมพร้อมก่อนติดตั้ง ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Trinity ที่ศูนยว์ิจยั ลอส อลามอส และ ระบบ Cori ที่ศูนย์คอมพวิเตอร์เพื่อ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พลังงาน (NERSC) สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น Atos และ Penguin Computing ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีโปรเซสเซอร์รุ่นดังกล่าวไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการ พลังงานทดแทนและพลังงานนิวเคลียร์ (CEA) ประเทศฝรั่งเศส และศูนย์วจิัยแห่งชาตแิซนเดียในสหรัฐฯ

อีกด้วย อินเทลคาดว่าจะมีผจู้ัดหาโซลูชั่นระบบคอมพิวเตอร์กวา่ 50 รายที่เลือกไวว้างใจในผลิตภัณฑ์ Intel Xeon Phi นี้ เมื่อถึงก าหนดเปิดตัวออกสู่ตลาด

  • อินเทลเป็นหนึ่งใน 30 สมาชิกผรู้่วมก่อตั้งโครงการความรว่มมือ OpenHPCซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพอื่การ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ HPC แบบโอเพนซอร์ส อันจะช่วยใหม้กีารน าเทคโนโลยี HPC ไปใช้ไดอ้ย่าง แพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ ระบบซอฟต์แวรโ์อเพนซอร์สดังกล่าวในรูปแบบที่อินเทลให้การสนับสนนุจะ ปล่อยออกสู่ตลาดในปีหน้า
  • อินเทลเดินหน้าขยายการสนับสนุนแก่ระบบที่รองรับ HPC ด้วยการเปิดศูนย์วิจยัเทคโนโลยีการ ประมวลผลแบบขนาน (Parallel Computing Centers) แห่งใหมถ่ึง 5 ศูนย์ เพื่อพฒันาซอฟตแ์วร์ Lustre* ทั้งยงัจับมือกับสถาบัน Alan Turing Instituteายใต้ข้อตกลงระยะยาวเพื่อส่งเสริม เทคโนโลยี HPC และวิทยาศาสตร์เชิงข้อมูลในสหราชอาณาจักร ขณะที่ความร่วมมือของอินเทลกับศูนย์

Barcelona Supercomputing Center ในสเปนก็จะช่วยรองรับงานวิจัยและพัฒนาสถาปตัยกรรมอินเทล

SSF ใหม้ีประสิทธิภาพในระดับ

เอ็กซาฟล็อป (คิดค านวณได้ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านล้านครั้งต่อวินาที)

  • อินเทลได้เปิดตัวโครงการที่มุ่งสง่เสริมโอกาสในการท างานด้าน HPC ของสุภาพสตรแีละชนกลมุ่น้อยผมู้ี ความสามารถ ด้วยการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และ ข้อมูล พร้อมดว้ยโอกาสในการฝกึงาน อันจะชว่ยให้อินเทลมีทรพัยากรมนุษย์ในแผนก HPC ที่ หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

New Hero ‘Lahn’ Now Available in Shadow Arena

Pearl Abyss ann …

%d bloggers like this: