Breaking News

ไอซีทีและอีจีเอ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้าง GovChannel เป็นช่องทางเข้าสู่บริการรัฐให้ประชาชนทุกกลุ่ม เปิด www.GovChannel.go.th เชื่อมระบบข้อมูลภาครัฐทั้งหมด พร้อมดันแอปพลิเคชั่นใหม่เสริมบริการประชาชน

ไอซีทีและอีจีเอ ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้าง GovChannel เป็นช่องทางเข้าสู่บริการรัฐให้ประชาชนทุกกลุ่ม เปิด  www.GovChannel.go.th เชื่อมระบบข้อมูลภาครัฐทั้งหมด พร้อมดันแอปพลิเคชั่นใหม่เสริมบริการประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัว GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน” สำหรับเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน ผ่านช่องทาง GovChannel

โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมเปิดเผยว่า “จากที่รัฐบาลได้ประกาศ “นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล” ตั้งแต่ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา และได้อนุมัติ “ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กระทรวง ICT ไปดำเนินการพัฒนาช่องทางการเข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลของบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาโปรแกรมการใช้งานให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และน่าใช้บริการ ตลอดจนให้ส่วนราชการสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลและบริการมาเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์GovChannel (1) GovChannel (2) GovChannel (3) GovChannel (4)

กระทรวงฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA พัฒนาโครงการ “GovChannel” เพื่อใช้เป็นช่องทางเข้าสู่บริการภาครัฐสำหรับประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาไปสู่ Digital Thailand ของกระทรวงฯ บนแนวคิด “4 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์” ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล ตลอดจนให้ส่วนราชการสนับสนุน EGA ในการนำข้อมูลและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาเผยแพร่ และให้บริการผ่าน GovChannel

สำหรับ GovChannel จะประกอบด้วยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐที่สามารถตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกๆ กลุ่ม และทุกท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เพื่อให้ตอบรับการใช้งานที่ตรงใจประชาชนมากที่สุด ประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วย “คอมพิวเตอร์” จะสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐที่จัดทำเป็นเว็บท่าหรือ portal site ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมทุกช่องทางในชื่อของ www.GovChannel.go.th

โดยภายในเว็บไซต์นี้จะพบกับทางเชื่อมไปสู่เว็บไซต์อื่น อาทิ www.Info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ EGA พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ในคู่มือประชาชนของทุกๆ หน่วยงาน ภายใต้ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนคู่มือที่ผ่านคุณสมบัติขั้นต่ำของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ให้เผยแพร่และใช้งานได้ 686,585 คู่มือ ใน 5,472 กระบวนงาน โดยมีคู่มือที่ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดและผ่านมาตรฐานของสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว 18,806 คู่มือ

www.data.go.th หรือศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ รวมชุดข้อมูลที่ภาครัฐเปิดเผยซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความโปร่งใส โดยปัจจุบันมีข้อมูลของภาครัฐที่เปิดเผยผ่าน data.go.th แล้วจำนวนกว่า 436 ชุดข้อมูล จาก 58 หน่วยงาน

www.egov.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ ปัจจุบันมีบริการหรือเว็บไซต์ของภาครัฐที่เผยแพร่หรือให้บริการผ่าน egov.go.th แล้วจำนวน 2,574 เว็บไซต์จาก 454 หน่วยงาน

สำหรับประชาชนที่สะดวกเข้าถึงบริการภาครัฐด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น Smart Phone หรือ Tablet จะมีโมบายแอปพลิเคชันชื่อ GAC ซึ่งเป็นศูนย์รวมแอปพลิเคชันภาครัฐไว้ในที่เดียว มีการแบ่งแยกหมวดหมู่ตามความต้องการในการใช้งาน และแยกหมวดหมู่รายกระทรวง ตลอดจนสามารถค้นหาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐที่ต้องการได้ ซึ่งนอกจากความสะดวกในการใช้งานแล้วยังเป็นการกลั่นกรองแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันภาครัฐของจริงได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถดาวน์โหลด GAC ไปใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งในปัจจุบันมีโมบายแอปพลิเคชันของภาครัฐที่สามารถดาวน์โหลดผ่าน GAC ได้แล้วจำนวน 108 บริการจาก 68 หน่วยงาน นอกจากนั้น ศูนย์รวมแอปพลิเคชันภาครัฐยังได้พัฒนาเป็นบริการในรูปแบบเว็บไซต์ที่ apps.go.th ด้วยอีกทางหนึ่ง

ด้านประชาชนที่ไม่สะดวกที่จะใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ก็มีการพัฒนาช่องทางให้บริการผ่านตู้ Government Kiosk และอุปกรณ์ SmartBox โดยในส่วน Government Kiosk หรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ปัจจุบันมีข้อมูลและบริการของภาครัฐที่เปิดให้บริการผ่าน Government Kiosk แล้วจำนวน 8 ระบบ จาก 4 หน่วยงาน และได้มีการนำร่องติดตั้งแล้วในหลายพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์ G-Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลศาลายา รวมไปถึงโรงพยาบาลราชวิถี และกำลังจะขยายพื้นที่การวางในแหล่งชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนอุปกรณ์ Smart Box เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางเสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ของรัฐ ซึ่งให้บริการในรูปแบบบริการ

ออนไลน์ (e-Services) โดยจะเร่งติดตั้งในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐไปยังประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีการนำร่องติดตั้งอุปกรณ์ ณ จุดให้บริการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 27 เครื่อง

ที่สำคัญ ในวันนี้จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดอีก 3 ตัว คือ แอปKasetQRCode โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่สามารถอ่าน QR Code บนสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง เพื่อดูข้อมูลและแหล่งผลิตได้ แอปเรื่องร้องเรียนกรมป่าไม้ โดย กรมป่าไม้ เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเมื่อท่านพบสิ่งผิดปกติบนผืนป่าเมืองไทย และแอป LandsMaps โดย กรมที่ดิน การตรวจสอบตำแหน่งแปลงที่ดินจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่ทำได้ด้วยตนเองโดยระบุเลขที่โฉนด

ด้าน รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมว่าสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA นั้น พร้อมขานรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาไปสู่ Digital Thailand ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาการดำเนินงานของราชการทุกภาคส่วนให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน ด้วยการให้บริการประชาชนผ่าน GovChannel แต่ขณะเดียวกันในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ ทาง EGA ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า GovChannel เป็นช่องทางเข้าถึงบริการภาครัฐ ดังนั้น โครงการนี้สำเร็จได้ก็เพราะทุกส่วนราชการร่วมมือนำบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเราจะเห็นภาพความร่วมมือดังกล่าวได้จากการนำบริการหรือแอปพลิเคชันมานำเสนอในงานวันนี้ และนอกจาก EGA จะร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยโครงการ “GovChannel” แล้ว ขณะนี้ EGA กำลังเตรียมจัดทำบริการใหม่ภายใต้โครงการ GovChannel ในอีกหลายส่วน ทั้งความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อให้สามารถทำการจัดการทางการเงิน (e-Payment) ผ่าน GovChannel และเตรียมพบบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้กับโมบาย แอปพลิเคชัน ภายใต้ชื่อ “G-News” ที่จะเป็นช่องทางการแจ้งข่าวสารภาครัฐส่งตรงถึงประชาชนได้ทันที กับอีกหนึ่งบริการใหม่ที่จะทำให้ประชาชนได้รู้ว่า “รัฐใช้ภาษีเราไปทำอะไรบ้าง?”

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กลับมาอีกครั้ง! โปรโมชั่นพิเศษ “DAYS OF PLAY” จากโซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ สิงคโปร์

กลับมาอีกครั้ง! …

%d bloggers like this: