Breaking News
Home / ข่าวไอที / ETDA (เอ็ตด้า) ออกโรงกระตุ้น IT Governance ภาคธุรกิจ ระบุผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์

ETDA (เอ็ตด้า) ออกโรงกระตุ้น IT Governance ภาคธุรกิจ ระบุผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์

(เอ็ตด้า) ออกโรงกระตุ้น IT Governance ภาคธุรกิจ ระบุผู้บริหารระดับสูงต้องเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์

16 กันยายน 2558, กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้ IT Governance คือสิ่งสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องตระหนัก วางแนวทางรองรับ และนำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่มากับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกันจับมือสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำรวจความพร้อม และแนวคิดผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจ เล็งกระตุ้นภาคเอกชนให้ตื่นตัว พร้อมให้การสนับสนุนการใช้ IT Governance ในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์

 สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการเอ็ตด้า กล่าวว่า จากแผนงานของภาครัฐที่มุ่งผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล และการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นที่ชัดเจนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาธุรกิจของประเทศ ความพร้อมด้านไอที และแนวการปฎิบัติด้าน IT Governance ถือเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีที่จะชี้วัดศักยภาพ ความพร้อม ความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางธุรกิจของประเทศเป็นอย่างดี

จากรายงาน Global Competitive Report ของปี 2556-2557 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 31 จากจำนวน 144 ประเทศทั่วโลก ในขณะที่รายงาน Network Readiness Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่ศึกษาและจัดทำโดย World Economic Forum ระบุว่าการเตรียมความพร้อมด้านไอซีทีในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 67 จากจำนวน 148 ประเทศทั่วโลก หรือปรับตัวขึ้นมา 7 อันดับ ขณะที่ความสามารถในการพัฒนาในด้านไอซีทีหรือ ICT Development Index เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 91 จาก 143 ประเทศทั่วโลกCHK_6251 copy CHK_6272 copy CHK_6296 copy

ดังนั้น เอ็ตด้าจึงเห็นว่าการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ และเท่าทันในด้านแทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตลอดจนความสำคัญของ IT Governance ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเพิ่มความพร้อม และความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในระดับเศรษฐกิจ และในระดับประเทศ

“เอ็ตด้าต้องการกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ รวมทั้ง IT Governance ในบริบทที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญมากขึ้น สิ่งที่ เอ็ตด้ามองเห็น คือการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้ อาทิ IoT หรืออินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสามารถออนไลน์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าหากัน ระบบคลาวด์ (Cloud) ที่เราอาจต้องตั้งคำถามว่าจะใช้งานอย่างไร ไปจนถึงซอฟต์แวร์แบบสมองฝังกลที่ช่วยในเรื่องการเปลี่ยนทุกอย่างเป็นดิจิทัล การทำ Mobile Banking การชำระเงินในรูปแบบที่มาแรง การสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการเข้าใจถึงความเสี่ยง และการป้องกันในด้าน Cybersecurity ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอีกก้าวของพันธกิจที่ ETDA กำลังดำเนินการผลักดัน” สุรางคณา กล่าว

และเพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด และภาพรวมของการเตรียมความพร้อมด้าน IT Governance เพื่อการบริหารไอทีในภาคธุรกิจอย่างเหมาะสมได้ชัดเจน เอ็ตด้าได้ร่วมกับสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้าน IT Governance ในประเทศไทย (IT Governance Practices in Thailand) โดยมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้บริหารระดับสูง (Executive Director) จำนวน 140 คนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ทรัพยากร และบริการเป็นส่วนใหญ่

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจ พบว่าผู้บริหาร 78 % เห็นว่า IT Governance มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพียงแต่ผู้บริหารส่วนใหญ่ 85 % มีความรู้ในเรื่องนี้ในระดับน้อย ถึงปานกลางเท่านั้น และยังไม่มีแผนที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ 84 % เห็นว่าการจัดให้มีผู้บริหารที่มีความรู้ด้าน IT Governance หรือการจัดหาผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Technology Officer) รวมไปถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านไอทีเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อเป็นการเตรียมโครงสร้างเพื่อรองรับการบริหารด้าน IT Governance ที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม มีเพียง 24 % เท่านั้นที่ระบุว่าได้กำหนดให้เรื่อง IT Governance เป็นหนึ่งในวาระการพิจารณาในที่ประชุมผู้บริหาร ในขณะที่อีก 20 % อยู่ระหว่างการพิจารณาในการกำหนดเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในวาระการประชุม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นแนวโน้มที่ดี สอดคล้องกับรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารต่อประเด็นการกำกับดูแลกิจการ แนวโน้มเศรษฐกิจ และกฎระบียบภาครัฐ ปี 2558 ของ IOD ซึ่งพบว่าในอนาคตที่ประชุมผู้บริหารองค์กรจะให้เวลา และความสำคัญต่อการประชุมในเรื่องความเสี่ยงทางด้านไอที และการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ (Cyber Security) มากขึ้นถึง 45 %

“จากการสำรวจดังกล่าว เอ็ตด้าในฐานะขององค์กรที่มีหน้าที่ในกระกระตุ้นให้เกิดการนำ IT Governance เข้าไปใช้ในภาคธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุด พร้อมสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในองค์กรให้ตระหนักรู้และเข้าใจ เพื่อการวางแผนการดำเนินงานด้านไอทีในองค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะแนวปฏิบัติด้าน IT Governance คือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพ เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากไม่เพียงทำให้เกิดการบริหาร และการบูรณาการที่เป็นระบบ ยังสามารถลดความเสี่ยง ลดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุน ทั้งยังสามารถช่วยต่อยอดธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” สุรางคณา กล่าวทิ้งท้าย

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

5 โบรกเกอร์ความมั่นคง น่าเชื่อถือสูงสุด

วันนี้เราได้รวบ …

%d bloggers like this: