Breaking News

กสทช. เคาะราคามูลค่าคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 690 บาท คาดว่าจะแจกคูปองภายในเดือนกันยายนนี้

กสทช. เคาะราคามูลค่าคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 690 บาท กำหนดให้แลกได้เฉพาะส่วนลดทีวีดิจิตอลที่มีภาครับในตัวและกล่องแปลงสัญญาณ (Set-Top-Box) คาดว่าจะแจกคูปองภายในเดือนกันยายนนี้

nbtc Set-Top-Box 690 baht

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (24 ก.ค. 57) ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล    มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของสำนักงาน กสทช. และมีมติเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มติที่ประชุมได้กำหนดมูลค่าคูปองที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ราคา 690 บาท ซึ่งไม่ใช่ราคาของกล่องแปลงสัญญาณ แต่เป็นการให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านให้กับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 10 วรรคสอง ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556

2. มติที่ประชุมได้กำหนดให้คูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านฯ สามารถนำไปเป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว และอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) มาตรฐาน DVB-T2 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. และส่วนควบ

3. มติที่ประชุมได้กำหนดให้แจกคูปองเป็นจำนวน 22.9 ล้านครัวเรือน ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ณ เดือนมีนาคม 2557 ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอมา

4. มติที่ประชุมได้กำหนดวิธีการแจกคูปองโดยจัดส่งคูปองผ่านไปรษณีย์ตอบรับ โดยประสานเรื่องข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยยึดหลักการให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด โดยจะมีการนำเสนอความคิดเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เสนอให้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเพื่อขอรับคูปองก่อน ไปให้ คสช. ประกอบเรื่องดังกล่าวด้วย

5. มติที่ประชุมได้กำหนดวิธีพิมพ์คูปองโดยจะมีการจ้างหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะต้องมีมาตรการป้องกันการปลอมแปลงที่เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดพิมพ์ จัดส่ง และเรียกเก็บเงินจาก กสทช. โดยใช้จ่ายเงินจากสำนักงาน กสทช. ในการดำเนินการ

6. มติที่ประชุมได้กำหนดให้สำนักงาน กสทช. ไปกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าร่วมในการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล      มาเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง โดยมีสาระสำคัญคือ เงินวางประกัน ทุนจดทะเบียน จุดจำหน่ายและจุดให้บริการหลังการขายที่เพียงพอเพื่อความสะดวกของประชาชน และในการกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการกีดกันผู้ให้บริการรายย่อย

7. มติที่ประชุมได้กำหนดให้สำนักงาน กสทช. ส่งแผนการแจกคูปองทั้ง 22.9 ล้านครัวเรือน ว่าจะมีการแจกจ่ายอย่างไร โดยภายในเดือนกันยายน 2557 นี้จะมีการแจกคูปองใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับแผนการขยายโครงข่ายการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล กลับมาให้ กสทช. พิจารณาอีกครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 30 ก.ค. 2557 เพื่อพิจารณาหนังสือที่จะยกร่างดังกล่าวเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

————————————————————————————————————————————–

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

โทรศัพท์ : 0-2271-0151 ต่อ 315 – 317 โทรสาร : 0-2290-5241

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

FINAL CALL! โค้งสุดท้ายกับอุโมงค์ Art Gallery “JOIN THE JOY” รีบไปเช็กอิน แชะภาพ แชร์ประสบการณ์แบบจอย! จอย! ได้ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น

FINAL CALL! โค้ …

%d bloggers like this: