Breaking News
Home / ข่าวไอที / กสทช. จัดโครงการ “อาสาสมัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นกำลังเสริม ยกระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

กสทช. จัดโครงการ “อาสาสมัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นกำลังเสริม ยกระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

จัดโครงการ “อาสาสมัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” เป็นกำลังเสริม ยกระดับชุมชนเพื่อการเรียนรู้

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2557) พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอาสามัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” (NBTC: ITU Volunteers (NIV) พร้อมด้วยนายวิสิฐ อติพญากุล ตัวแทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ณ โรงแรม เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

อาสาสมัคร NIV

     พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้ดำเนินการตามภารกิจหลัก คือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)  โดยมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ USONET ขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และล่าสุดได้จัด “โครงการอาสามัคร NIV จิตอาสาเพื่อสังคม” (NBTC: ITU Volunteers (NIV) เป็นโครงการที่สำนักงาน กสทช.ได้ร่วมมือกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศที่มีจิตสาธารณะ  เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 7 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://uso.nbtc.go.th

     โดยอาสาสมัครจะทำหน้าที่ตลอดระยะเวลาทั้งหมด 6 สัปดาห์ เพื่ออบรมผู้ดูแลศูนย์ USONET และผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนให้เป็นที่รู้จัก โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแพร่และส่งเสริมการใช้งาน ICT นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพให้มากขึ้น

     สำหรับอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 45 คน โดยแบ่งเป็นทีม ทีมละ 3 คน และเป็นรายบุคคล จะทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชนใน 14 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฏ์ธานี และจังหวัดพังงา

     ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้แนวคิดมาจากงาน Welcome Reception of the NIA/ITU International ICT Volunteers 2013 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในชนบท ผู้พิการ เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้มีรายได้น้อยสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และครอบคลุมอย่างไม่มีข้อจำกัด

     ศูนย์ USONET เป็นหนึ่งในภาระกิจหลักของ กสทช.ในด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม (USO) โดยการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม  ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและพื้นที่ที่ประชาชนยังขาดโอกาสเข้าถึงบริการอิน เทอร์เน็ต  โดยภายในแต่ละศูนย์จะประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง  ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง  โทรทัศน์ 1 เครื่อง  เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง  จานรับสัญญาณ 1 ชุด  โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง  อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 1 ชุด  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 ชุด  เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง  โต๊ะ 11ตัว  และ หูฟัง 22 ชิ้น ไว้บริการประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 อาสาสมัคร NIV02

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 315 -318 โทรสาร : 0-2290-5240

E-Mail : pr.nbtc@nbtc.go.th

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เอชพี ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิทัล HP STITCH S จุดประกายวงการแฟชั่น ชุดกีฬา ป้ายโฆษณา และออกแบบตกแต่งภายใน

เอชพี ยกระดับอุ …

%d bloggers like this: