12/03/2022 12:46 pm

แวลลูฯ เดินหน้าเนรมิตห้องสมุดสุดจินตนาการแห่งที่ 8 ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

csr_bangbor07
(27 ก.พ. 57)…..บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอสโฮลดิงส์) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็กไทย ด้วยการสร้างห้องสมุดสุดจินตนาการแห่งที่ 8 ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประจำปี 2557 ได้แก่ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

csr_bangbor05

csr_bangbor04 โรงเรียนตลาดบางบ่อเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรครู 25 คน นักเรียน 530 คน ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ

 

csr_bangbor02

csr_bangbor06

 มีอาคารห้องสมุดที่เป็นเอกเทศ ชื่อ อาคารเกรียงไกร ตั้งติวาจา อนุสรณ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น เดิมชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่งและชั้นบนเป็นที่ตั้งของห้องสมุดโรงเรียน

csr_bangbor010

csr_bangbor09โครงการโลกนิทานของหนูจะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังนี้ให้เป็นห้องสมุดทั้ง 2 ชั้น โดยชั้นล่างจะเป็นห้องสมุดนิทานและมุมเสริมสร้างจินตนาการ ส่วนชั้นบนเป็นห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์สืบค้น ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ในครั้งนี้จะช่วยให้โรงเรียนตลาดบางบ่อมีพื้นที่ใช้สอยเพื่อเป็นห้องสมุดสำหรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 324 ตารางเมตร

ประวัติโครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิงส์ ประเทศสิงคโปร์) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน, มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งของผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมทั้งมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องสมุดนิทาน ประกอบด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ 3-6 ปี, 7-9 ปี, 10-12 ปี และนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ  อีกส่วนคือห้องสมุดวิชาการ ประกอบด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักการออกแบบตกแต่งตามเกณฑ์ห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์

2.      เพื่อสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างไกล

3.      เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสาในองค์กร

พันธกิจ

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “โลกนิทานของหนู” โดยกำหนดเป็นพันธกิจในการจัดทำโครงการระยะยาวเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และให้เท่าทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก

กลุ่มเป้าหมาย

คัดเลือกจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ปีละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 โรงเรียน

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

•       เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา และไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

•       มีจำนวนนักเรียนรวมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ระหว่าง 250-650 คน

•       มีสถานที่พร้อมสำหรับการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุด

•       ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อมที่จะดูแลและใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

รายนามโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู

•       ปีที่ 1 (พ.ศ. 2550) โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554)

•       ปีที่ 2 (พ.ศ. 2551) โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

•       ปีที่ 3 (พ.ศ. 2552) โรงเรียนวัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

•       ปีที่ 4 (พ.ศ. 2553) โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

•       ปีที่ 5 (พ.ศ. 2554) โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

•       ปีที่ 6 (พ.ศ. 2555) โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2553)

•       ปีที่ 7 (พ.ศ. 2556) โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมอุทิศ) ตำบลบางโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

(ก่อนทำพิธีเปิดห้องสมุด)

•       งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง

•       การออกแบบและจัดตกแต่งห้องสมุดโดยทีมงานจิตอาสา

•       โต๊ะบรรณารักษ์ ชั้นวางหนังสือ เบาะรองนั่ง โรงละครหุ่นมือ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด

•       หนังสือนิทานและหนังสือวิชาการสำหรับครูและนักเรียน ซึ่งเป็นหนังสือใหม่ทั้งหมด

•       คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด

 

(หลังทำพิธีเปิดห้องสมุด)

•       เสื้อฟอร์มสำหรับบรรณารักษ์น้อย

•       หนังสือนิทานและหนังสือวิชาการสมทบเข้าห้องสมุดเป็นประจำทุกปี

•       ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยอดนักอ่าน

•       ครูบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดขึ้น

•       วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องสมุดจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS

เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิงส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษาระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์ ได้ที่ www.value.co.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: