Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / แวลลูฯ เดินหน้าเนรมิตห้องสมุดสุดจินตนาการแห่งที่ 8 ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

แวลลูฯ เดินหน้าเนรมิตห้องสมุดสุดจินตนาการแห่งที่ 8 ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

แวลลูฯ เดินหน้าเนรมิตห้องสมุดสุดจินตนาการแห่งที่ 8 ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

csr_bangbor07
(27 ก.พ. 57)….. (ในเครืออีซีเอสโฮลดิงส์) หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการให้แก่เด็กไทย ด้วยการสร้างห้องสมุดสุดจินตนาการแห่งที่ 8 ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประจำปี 2557 ได้แก่ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

csr_bangbor05

csr_bangbor04 โรงเรียนตลาดบางบ่อเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรครู 25 คน นักเรียน 530 คน ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ

 

csr_bangbor02

csr_bangbor06

 มีอาคารห้องสมุดที่เป็นเอกเทศ ชื่อ อาคารเกรียงไกร ตั้งติวาจา อนุสรณ์ เป็นอาคาร 2 ชั้น เดิมชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่งและชั้นบนเป็นที่ตั้งของห้องสมุดโรงเรียน

csr_bangbor010

csr_bangbor09โครงการโลกนิทานของหนูจะเข้าไปดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังนี้ให้เป็นห้องสมุดทั้ง 2 ชั้น โดยชั้นล่างจะเป็นห้องสมุดนิทานและมุมเสริมสร้างจินตนาการ ส่วนชั้นบนเป็นห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์สืบค้น ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ในครั้งนี้จะช่วยให้โรงเรียนตลาดบางบ่อมีพื้นที่ใช้สอยเพื่อเป็นห้องสมุดสำหรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 324 ตารางเมตร

ประวัติโครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิงส์ ประเทศสิงคโปร์) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน, มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งของผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมทั้งมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องสมุดนิทาน ประกอบด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ 3-6 ปี, 7-9 ปี, 10-12 ปี และนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ  อีกส่วนคือห้องสมุดวิชาการ ประกอบด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักการออกแบบตกแต่งตามเกณฑ์ห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.      เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์

2.      เพื่อสร้างเสริมให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างไกล

3.      เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสาในองค์กร

พันธกิจ

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “โลกนิทานของหนู” โดยกำหนดเป็นพันธกิจในการจัดทำโครงการระยะยาวเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และให้เท่าทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก

กลุ่มเป้าหมาย

คัดเลือกจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง ปีละ 1 จังหวัด จังหวัดละ 1 โรงเรียน

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

•       เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา และไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส

•       มีจำนวนนักเรียนรวมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ระหว่าง 250-650 คน

•       มีสถานที่พร้อมสำหรับการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุด

•       ผู้บริหารและคณะครูมีความพร้อมที่จะดูแลและใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

รายนามโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู

•       ปีที่ 1 (พ.ศ. 2550) โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554)

•       ปีที่ 2 (พ.ศ. 2551) โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

•       ปีที่ 3 (พ.ศ. 2552) โรงเรียนวัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

•       ปีที่ 4 (พ.ศ. 2553) โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

•       ปีที่ 5 (พ.ศ. 2554) โรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฎร์รังสรรค์) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

•       ปีที่ 6 (พ.ศ. 2555) โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2553)

•       ปีที่ 7 (พ.ศ. 2556) โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (โพธิ์เบญจมอุทิศ) ตำบลบางโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สิทธิประโยชน์ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

(ก่อนทำพิธีเปิดห้องสมุด)

•       งบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง

•       การออกแบบและจัดตกแต่งห้องสมุดโดยทีมงานจิตอาสา

•       โต๊ะบรรณารักษ์ ชั้นวางหนังสือ เบาะรองนั่ง โรงละครหุ่นมือ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด

•       หนังสือนิทานและหนังสือวิชาการสำหรับครูและนักเรียน ซึ่งเป็นหนังสือใหม่ทั้งหมด

•       คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด

 

(หลังทำพิธีเปิดห้องสมุด)

•       เสื้อฟอร์มสำหรับบรรณารักษ์น้อย

•       หนังสือนิทานและหนังสือวิชาการสมทบเข้าห้องสมุดเป็นประจำทุกปี

•       ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยอดนักอ่าน

•       ครูบรรณารักษ์และบุคลากรห้องสมุดได้รับสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่บริษัทจัดขึ้น

•       วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องสมุดจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS

เกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิงส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษาระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, ร่มเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์ ได้ที่ www.value.co.th

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

Thailand Mobile Expo 2019 พลิกฟื้นตลาดมือถือกลับมาคึกคักรับกลางปี ปลุกตลาดไอทีให้ร้อนแรงด้วยอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์

Thailand Mobile …

%d bloggers like this: