Breaking News
INET Bangkok 2013
INET Bangkok 2013

INET Bangkok 2013

INET Bangkok 2013

สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2556

INET Bangkok 2013
INET Bangkok 2013

งาน INET Bangkok 2013 จัดขึ้นโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานพันธมิตร ที่มีส่วนในการร่วมพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ Internet Society (ISOC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการ ในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการและบทบาทของอินเทอร์เน็ตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน โดยมุ่งหวังว่าผลจากการจัดงานจะเกิดกลุ่มเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ที่เข้มแข็ง และสามารถผลักดันให้เกิดการทำงานที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ขึ้นต่อไป

โดยงาน INET ที่ ISOC จัดนี้มีการเวียน จัดในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1992 โดยจะเน้นในประเด็นการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆของ สังคม และผลักดันให้เกิดการตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตทั้งในเชิงเทคนิค ธุรกิจ สังคม และนโยบาย

งาน “INET Bangkok 2013” จะจัดขึ้นในหัวข้อ “The Internet: The Power to Create” หรือ อินเทอร์เน็ต : พลังแห่งการ สร้างสรรค์ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นการสัมมนาและนิทรรศการ ในส่วนการสัมมนา มี 4 เรื่อง ได้แก่ Technology Track, Innovation Track, iSociety Track, และ Future Track โดยมีคำอธิบาย Track โดยสังเขปดังต่อไปนี้

Technology Track: นำเสนอประเด็นด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง การนำเสนอของ Track นี้ จะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว กับผลกระทบต่อการทำธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้ ได้แก่ IPv6, Cloud Computing Software Development, และ WebRTC

Innovation Track: นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะนวัตกรรมอันส่งผลต่อการเปลี่ยน แปลงของรูปแบบการใช้งานทั้งในระดับองค์กร และพฤติกรรมของผู้ใช้ในระดับปัจเจกบุคคล ตัวอย่างหัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Mobile-Commerce, E-Commerce, Cloud Computing, e-Government (Cloud), และ Smart Devices/ Systems

i-Society Track: นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความท้าทาย และความกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมข้อมูลข่าวสาร และเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ตัวอย่างหัวข้อ การบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Integrated Internet Development Strategies, Governance in the Age of the Internet and Free Trade Agreements (FTA), และ Digital Footprint

Future Track: นำเสนอประเด็นใน เรื่องอนาคตของอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการลดช่องว่างด้านดิจิทัล และการวิจัยพัฒนาด้าน Cloud และ Big Data ตัวอย่าง หัวข้อการบรรยายสำหรับ Track นี้คือ Rural Internet technologies และ Cloud and Big Data

Highlights of selected sessions

1. Web RTC Workshop and Internet of Things

 • การแนะนำเทคโนโลยีล่าสุดจากนวัตกรรมบน Internet ฉบับประชาชนที่หลายคนในวงการคาดว่าจะเปลี่ยนโฉมการใช้งานของ Internet โดยสิ้นเชิง
 • เปิดการสาธิตวิธีการใช้งานใหม่ที่หายากและจะนำเสนอโดยผู้ริเริ่มคิด เทคโนโลยี ดังกล่าวชื่อว่า Dr. Cullen Jennings ซึ่งท่านปัจจุบันเป็นประธานคณะทำงานกลุ่มพัฒนามาตรฐาน Web RTC กับหน่วยงาน IETF และ W3C (องค์กรกลางที่กำหนดมาตรฐาน Internet และ Web เทคโนโลยี)
 • ผู้ฟังจะได้สัมผัสนวัตกรรมอันใหม่ของโลกที่ยังไม่ได้นำไปใช้ที่ใดในโลกมาก่อนและได้โอกาสพูดคุยกับผู้ริเริ่มเทคโนโลยี ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด แถมได้นำแนวคิดใหม่ๆ นี้มาสร้างโอกาสให้กับตัวเอง เช่น การประยุกต์บริการใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือแม้ธุรกิจใหม่ๆ
 • เรียนรู้ เรื่องอนาคตของ “Internet of Things” และ เหตุผลที่ทุกคนจับตาดูเรื่องนี้

2. Digital Footprint Workshop

 • ผู้ใช้ Internet มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างและแตกต่างจากผู้บริโภคทั่วๆไปหรือไม่
 • คุณสมบัติของผู้ใช้ Internet  ที่ดีนั้น มีอะไรบ้าง?
 • กฎหมาย Internet ที่ปกป้องผู้ใช้ Internet มีอะไรบ้าง?
 • คำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับสังคมในยุคดิจิทัลและนัยสำคัญเช่น Net neutrality, Privacy, Trust ,digital identity, intermediary liability เป็นต้น
 • สังคมยุคใหม่จะต้องรู้มากกว่าไม่รู้ เพราะกฎหมายจะบังคับให้ทุกๆ คนไม่สามารถ เพิกเฉยได้ การไม่รู้ถือว่าเป็นภัยกว่าและเสียโอกาส
 • ภัยในการใช้ Internet มีอะไรบ้าง?

3. Governance in the age of the Internet and Free Trade Agreements (FTAs)

 • ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนในเวทีการต่อรองสนธิสัญญาการค้าของโลกในเรื่องเกี่ยวโยงกับ Internet (เพราะในอนาคต คู่ค้าและธุรกรรมจะอยู่บน Internet ไปหมด) เช่นกฎหมายปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา  (Intellectual Property) เป็นต้น
 • อะไรคือกติกาใหม่ๆ ที่ควรมีผลกระทบและบทบาทต่อประเทศไทย ทั้งในด้านบวกและลบ อีกทั้งยังรวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย
 • บทเรียนและกรณีการศึกษาที่น่าสนใจจากต่างประเทศ และขอแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (ฉบับประชาชน)

4. Smart Service/ System

 • ผู้ชมได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมต่างๆ ในประเทศไทยได้นำมาใช้บน Internet เช่น เกษตรกรรม และชาวนา ไฮเทค, คุณหมอไร้สาย เป็นต้น (e-farming , e-healthcare) ซึ่งจะมีการสาธิตการใช้งานให้ผู้เข้าชมได้สัมผัส ทั้งหมดนี้ก็คือบางส่วนของงานนวัตกรรมของที่ สวทช ได้นำมาเสนอให้ประชาชนรับทราบ

5. Enabling Smart & Open government- Cloud computing

 • การชี้แจงแผนงาน Smart Government อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อน Smart Thailand ที่จะเปลี่ยนโฉมใหม่ของการให้บริการประชาชนโดยภาครัฐ
 • G-Cloud กับการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Internet
 • ความท้าทายของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยในการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มายกระดับในการบริการประชาชนที่เทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

6. IPV6

 • ทำไมประเทศไทยต้องนำ IPv6 มาใช้?
 • ถ้าไม่นำมาใช้แล้ว ประเทศไทยจะมีข้อเสียเปรียบอะไรบ้าง? และผลกระทบในระยะยาวนี้มีผลต่อภาคไหนมากที่สุด?
 • อะไรคือประเด็นและปัญหาของ IPv6 ในประเทศไทย และอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับอนาคตของประเทศไทย เราต้องแก้ไขความเข้าใจและมุมมองที่ผิด ถ้าจะให้ทุกๆ ฝ่ายร่วมมือพัฒนา IPV6 ในบ้านเรา?
 • ถ้าไม่มี IPv6 เท่ากับ ไม่มี Internet ในอนาคตสำหรับคนไทยหรือไม่?

7. Building a Sustainable Internet Ecosystem-An Integrated Approach

 • ทำไมประเทศไทยยังมีไม่มีอุตสาหกรรม Internet เหมือนต่างประเทศ?
 • การเกิดเศรษฐกิจ Internet (หรือ Digital Economy) ต้องอาศัยอะไรบ้าง?
 • สูตรสำเร็จของการพัฒนาธุรกิจและวงค์การ Internet ในประเทศที่ประสบความสำเร็จมีอะไรบ้าง?
 • บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ภาคการศึกษา ภาคสนับสนุน และภาคสังคม มีอะไรบ้าง? (รวมถึงประชาชน)
 • อะไรคือกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และถ้าจะกำหนดเป็นแผนแม่บทวาระแห่งชาติจะเหมาะสมหรือไม่?

INET Bangkok Registration Form (ลงทะเบียนได้ที่นี่)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ inetbangkok

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

New Hero ‘Lahn’ Now Available in Shadow Arena

Pearl Abyss ann …

%d bloggers like this: