Breaking News
Home / ข่าวไอที / ทีโอที ปลื้ม โครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับโหวต 1 ใน 5 ชิงรางวัลระดับโลก

ทีโอที ปลื้ม โครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับโหวต 1 ใน 5 ชิงรางวัลระดับโลก

1-0.jpg 2-1.jpg

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เปิดเผย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งโครงการเน็ตประชารัฐซึ่งดูแลรับผิดชอบโดย เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prize 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ITU ได้รับการโหวตจากจนติด 1 ใน 5 โครงการพื้นฐานของสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีที่สุดของโลก
“ ทีโอที มีความยินดีเป็นอย่างมากที่โครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับการโหวตให้เป็นโครงการที่ดีที่สุดหนึ่งโครงการ เนื่องจากโครงการเข้าถึงผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จนถึงปัจจุบันกว่า 1 ล้านคน และมีเป้าหมายที่จะขยายเพิ่มถึง 10 ล้านคนภายในปีหน้า ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงเป้าหมายหลักขององค์กรในการเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ นอกจากโครงการเน็ตประชารัฐแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อีกได้แก่ โครงการทดสอบ 5G (5G Testbed) ในระเบียงพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการ Big Rock โครงการ USO และโครงการติดตั้งระบบโทรคมนาคมงานสำคัญสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ ”
นอกจากนี้ โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือโครงการ Big Rock ดำเนินงานปรับปรุงโครงข่ายเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีการเข้าถึง รวมถึงดำเนินการขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine)
ส่วน โครงการ USO หรือ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทุกคนได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ทั้งผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย โดย ทีโอที ชนะการประมูลและรับหน้าที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ USO Net จำนวน 391 แห่ง และจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ในพื้นที่ชายขอบดังกล่าวอีกด้วย
ดร.มนต์ชัย กล่าวต่อไปว่า ด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ คือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ อันได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา, โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, การพัฒนาโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3, การพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบับ ระยะที่ 3, โครงการพัฒนารถไฟฟ้ารางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ, โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

และล่าสุด ในส่วนของโครงการ 5 G Testbed บริษัท ฯ ยังเป็นผู้ลงทุน ในการพัฒนาเครือข่าย โดยได้นำระบบ Infrastructure Sharing มาทดสอบใช้ ซึ่งปัจจุบันประเทศผู้นำทางด้านคมนาคมหลายหลายประเทศก็มีการนำระบบนี้มาใช้แล้ว ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ คือ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในติดตั้ง สามารถขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมมากขึ้น
อนึ่ง บมจ. ทีโอที เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคม และบริการดิจิทัลของประเทศ ด้วยพันธกิจหลัก คือการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า , ให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล

URL

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เอสซีบี อบาคัส เผยมุมมองพลิกโฉมธุรกิจทางการเงินด้วยเทคโนโลยี AI และ Big Data ในเวที AWS Summit Singapore 2019

เอสซีบี อบาคัส …

%d bloggers like this: