Breaking News
Home / ข่าวไอที / สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

DSC_6166_resize.JPG

​เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ขึ้นณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดร.พสุโลหารชุน เป็นประธานในพิธีภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เสวนาด้านสิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลให้กับสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น และยอดเยี่ยม รวมจำนวน 33 ราย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

สืบเนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เสื่อมถอยลงสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดแนวทางร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 เป็นต้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ในนามชื่อย่อ “.”สมาชิกประกอบด้วยประชาชนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้มีความสามารถในการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษ สร้างแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดข้อร้องเรียนและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม กำกับดูแลและเฝ้าระวังโรงงานไม่ให้ดำเนินการผิดกฏหมาย และสร้างแนวคิดเชิงบวกแก่ประชาชนต่อภาคอุตสาหกรรม โดยการทำกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ . ที่ผ่านมานั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น การเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด,การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาข้อร้องเรียนด้านมลพิษต่างๆ , การทำกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน

จากการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากของเหล่าสมาชิกสอส. ก่อให้เกิดเป็นการรวมตัวอันยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ริเริ่มจัดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2561 ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีแรกของการรวมตัวกันของเหล่าสมาชิก สอส. และถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าสมาชิกสอส. ผู้ได้รับรางวัลทั้งประเภทดีเด่นและยอดเยี่ยมรวมจำนวน 33 ราย

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิก …

%d bloggers like this: