Breaking News
Home / ข่าวไอที / ผลวิจัยไอบีเอ็ม ชี้ธุรกิจส่วนใหญ่มอง GDPR เป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัย

ผลวิจัยไอบีเอ็ม ชี้ธุรกิจส่วนใหญ่มอง GDPR เป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัย

ผลวิจัยไอบีเอ็ม ชี้ธุรกิจส่วนใหญ่มอง GDPR เป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัย

ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และความรู้สึกของผู้บริโภคทำให้อุตสาหกรรมต้องหันมาทบทวนนโยบายข้อมูล โดยลดปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ลง 80%

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 17 พฤษภาคม 2561: ผลการวิจัยล่าสุดของไอบีเอ็มชี้ให้เห็นว่าเกือบ 60% ขององค์กรที่สำรวจ มองข้อบังคับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (General Data Protection Regulation: GDPR)  เป็นโอกาสในการปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัย การจัดการข้อมูล หรือเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดโมเดลธุรกิจแบบใหม่ มากกว่าที่จะเป็นเพียงประเด็นกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่หันมาเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับข้อมูลที่องค์กรจัดเก็บหรือบริหารจัดการมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ โดย 70% กำจัดข้อมูลก่อนที่จะถึงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว

การเตรียมพร้อมสำหรับ GDPR ของบริษัทต่างๆ เกิดขึ้นหลังจากการที่กลุ่มผู้บริโภคเริ่มหันมาตรวจสอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจต่างๆ มากขึ้น โดยการสำรวจความคิดเห็นอีกชุดจากผู้บริโภค 10,000 คนโดยแฮร์ริส โพล ในนามของไอบีเอ็ม พบว่ามีผู้บริโภคชาวอเมริกันเพียง 20% เท่านั้นที่เชื่ออย่างเต็มที่ว่าองค์กรต่างๆ ที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาไว้

ช่วงสัปดาห์ก่อนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ สถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจ (Institute for Business Value:IBV) ของไอบีเอ็ม ได้สำรวจผู้นำธุรกิจกว่า 1,500 คนที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR ขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ มอง GDPR เป็นโอกาสในการเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าและช่วยผลักดันนวัตกรรม กล่าวคือ

  • 84% เชื่อว่าหลักฐานที่พิสูจน์ว่าองค์กรปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ GDPR จะช่วยสร้างความแตกต่างในทางบวกในสายตาของผู้บริโภค
  • 76% มองว่า GDPR จะสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือขึ้นกับเจ้าของข้อมูล (data subjects) อันจะนำสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ
  • แม้จะมองว่าเรื่องนี้เป็นโอกาส แต่มีองค์กรเพียง 36% เท่านั้นที่เชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับ GDPR ได้อย่างสมบูรณ์ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

“GDPR จะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อโมเดลธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ และกระทบไปยังประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรปด้วย” นายกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าว “การเริ่มบังคับใช้ GDPR เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นอย่างมากต่อความสามารถของธุรกิจที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดแรงผลักดันขนานใหญ่ให้องค์กรต้องทบทวนวิธีจัดการกับความรับผิดชอบต่อข้อมูล และเริ่มต้นฟื้นคืนความเชื่อมั่นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน”
GDPR นำสู่การลดปริมาณการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
สิ่งสำคัญอีกประการที่พบในการวิจัยครั้งนี้ คือการที่องค์กรต่างๆ ใช้ GDPR เป็นโอกาสในการปรับปรุงวิธีจัดการข้อมูลและลดปริมาณข้อมูลที่องค์กรต้องบริหารจัดการ ซึ่งหมายถึงการลดปริมาณข้อมูลที่องค์กรรวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปันลงอย่างมากในหลายๆ องค์กร โดยจากผลการศึกษาองค์กรต่างๆ รายงานว่าได้ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อปฏิบัติตาม GDPR

  • 80% กล่าวว่าองค์กรกำลังลดปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
  • 78% กำลังลดจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  • 70% กำลังกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

ความท้าทายเกี่ยวกับ GDPR จุดบอด และโอกาสในการปฏิรูปทางธุรกิจ
ผลการศึกษาพบว่าปัญหาหลักๆ ที่องค์กรต่างๆ กำลังเผชิญในปัจจุบัน เมื่อต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ GDPR คือการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายในองค์กร (data discovery) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่องค์กรรวบรวมและจัดเก็บ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์วิธีการวิเคราะห์และแบ่งปันข้อมูล (data processing principals)

เรื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นที่กังวล ได้แก่ การจัดการการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดน และการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยผู้ตอบแบบสำรวจน้อยกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่าได้เตรียมพร้อมสำหรับ GDPR ในด้านเหล่านี้แล้ว
องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของ GDPR คือการกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องรายงานการละเมิดข้อมูลแก่ผู้กำกับดูแลภายใน 72 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ IBV พบว่ามีบริษัทเพียง 31% เท่านั้นที่ตรวจสอบหรือแก้ไขแผนรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Incident Response Plan) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับข้อกำหนดนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นจุดบอดของวิธีรับมือกับ GDPR โดยรวมของบริษัทต่างๆ
แม้ว่าจะมีความท้าทาย แต่กลุ่มบริษัท “ผู้นำ” (22%) จะใช้ GDPR เป็นโอกาสในการปฏิรูปธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ในแง่แนวทางความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการบริหารจัดการ กล่าวคือ

  • 93% ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
  • 79% บอกว่าได้เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการค้นหาข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • 74% บอกว่าได้นำมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและการออกแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

วิธีการศึกษาวิจัย

เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางที่องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับ GDPR และใช้ GDPR อย่างมีประสิทธิภาพในแง่โอกาสในการปฏิรูปธุรกิจ และอ๊อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ได้สำรวจผู้นำที่รับผิดชอบด้าน GDPR จำนวน 1,500 คนใน 34 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม 15 ประเภทในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2561 โดยมีการสำรวจความคิดเห็นจากประธานเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Chief Privacy Officers) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านข้อมูล (Chief Data Officers) ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsels) ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Chief Information Security Officers) และเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูล (Data Protection Officers) โดยมีการจำแนกกลุ่มผู้นำที่ดูแลด้าน GDPR ผ่านแบบสอบถามที่ใช้หลักเกณฑ์เฉพาะ (ดูจากวิธีการที่พวกเขาตอบชุดคำถามที่กำหนด) และผู้นำที่ดูแลด้าน GDPR ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์มี 22% จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

##########################

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจของไอบีเอ็ม

สถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจของไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจไอบีเอ็ม เซอร์วิส ทำหน้าที่พัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจเชิงลึกทางกลยุทธ์ (Strategic Insight) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง สำหรับผู้บริหารธุรกิจระดับสูง ในประเด็นสำคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยของสถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจของไอบีเอ็ม กรุณาติดต่อ iibv@us.ibm.com หรือเยี่ยมชม ibm.com/iibv
##########################

ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงข้อบังคับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวในการรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่และความรู้ความสามารถ ในการกำหนดและตีความกฎหมายและระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า และการดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้าต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ บริการ และความสามารถอื่นๆ ที่ระบุในที่นี้ไม่ได้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของลูกค้าทุกราย และอาจมีการจำกัดการใช้งาน ไอบีเอ็มไม่ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย บัญชี หรือการตรวจสอบ หรือรับรอง หรือเป็นตัวแทน หรือรับประกันว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะทำให้ลูกค้าปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับ GDPR และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ GDPR ของไอบีเอ็ม รวมถึงบริการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถปฏิบัติตาม GDPR ได้ที่นี่.

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

MSC รับรางวัล FY2019 Champion of Data Protection Group

รายชื่อในภาพจาก …

%d bloggers like this: