Breaking News
Home / ข่าวไอที / ARIT สานต่อการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชวนคุณครูทั่วประเทศ เข้าอบรมทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมพร้อมในยุคดิจิทัล 4.0

ARIT สานต่อการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชวนคุณครูทั่วประเทศ เข้าอบรมทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมพร้อมในยุคดิจิทัล 4.0

สานต่อการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชวนคุณครูทั่วประเทศ เข้าอบรมทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมพร้อมในยุคดิจิทัล 4.0

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะหน่วยพัฒนาครู เล็งเห็นถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคมไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก และการเตรียมพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล  โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 60 มีคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้ความสนใจลงทะเบียนรับการอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวน 1,656 คน  และคุณครูสามารถต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ
จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา  ทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด (รหัสหน่วยพัฒนา 0105542039820)
ขอสานต่อโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรปี 61 เป็นครั้งที่ 2 โดยการคัดสรรหลักสูตรคุณภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 3 หลักสูตร ให้กับคุณครูทั่วประเทศได้นำความรู้ไปต่อยอดให้กับนักเรียน  ดังนี้
1. หลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ  (รหัส 614102012)
2. หลักสูตร มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  (รหัส 614102013)
3. หลักสูตร ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล  (รหัส 614101025)
สำหรับคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ได้ที่  http://training.obec.go.th  หรือศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aritobec.com และ Facebook  :  https://www.facebook.com/aritobec
หรือโทร 02-6826350

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

อินทัช ติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเททำงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนในระยะยาว และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาความยั่งยืนให้กับธุรกิจทำให้บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “อินทัช” ได้รับคัดเลือกให้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ของกลุ่มเทคโนโลยีในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งได้จัดอันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 683 บริษัทจดทะเบียนที่มีการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรองรับความต้องการ และการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่กับการมีผลประกอบการทางการเงินที่ดี

อินทัช ติดอันดั …

%d bloggers like this: