Breaking News
Home / ข่าวไอที / ARIT สานต่อการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชวนคุณครูทั่วประเทศ เข้าอบรมทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมพร้อมในยุคดิจิทัล 4.0

ARIT สานต่อการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชวนคุณครูทั่วประเทศ เข้าอบรมทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมพร้อมในยุคดิจิทัล 4.0

สานต่อการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชวนคุณครูทั่วประเทศ เข้าอบรมทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเตรียมพร้อมในยุคดิจิทัล 4.0

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะหน่วยพัฒนาครู เล็งเห็นถึงหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคมไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก และการเตรียมพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับมาตรฐานสากล  โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 60 มีคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ให้ความสนใจลงทะเบียนรับการอบรมเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวน 1,656 คน  และคุณครูสามารถต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จ
จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา  ทางบริษัท เออาร์ไอที จำกัด (รหัสหน่วยพัฒนา 0105542039820)
ขอสานต่อโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรปี 61 เป็นครั้งที่ 2 โดยการคัดสรรหลักสูตรคุณภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 3 หลักสูตร ให้กับคุณครูทั่วประเทศได้นำความรู้ไปต่อยอดให้กับนักเรียน  ดังนี้
1. หลักสูตร ผลิตสื่อเออาร์ ด้วยโมชั่นและอินโฟฯ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ  (รหัส 614102012)
2. หลักสูตร มูเดิลกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  (รหัส 614102013)
3. หลักสูตร ประกาศนียบัตรการรู้ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล  (รหัส 614101025)
สำหรับคุณครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ได้ที่  http://training.obec.go.th  หรือศึกษาข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aritobec.com และ Facebook  :  https://www.facebook.com/aritobec
หรือโทร 02-6826350

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

จัดอันดับ Forex broker 5 อันดับ โบรกเกอร์ FOREX ที่ดีที่สุด ปี 2019

โบรกเกอร์ FOREX …

%d bloggers like this: