Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ริเริ่มโครงการสอนฟิสิกส์เพื่อพัฒนานักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนถิ่นบ้านเกิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา และพัฒนาทักษะสะเต็มสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ริเริ่มโครงการสอนฟิสิกส์เพื่อพัฒนานักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนถิ่นบ้านเกิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา และพัฒนาทักษะสะเต็มสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ริเริ่มโครงการสอนฟิสิกส์เพื่อพัฒนานักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนถิ่นบ้านเกิดตามแนวทางสะเต็มศึกษา และพัฒนาทักษะสะเต็มสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์ พร้อมด้วยผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์  และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการสอนฟิสิกส์เพื่อพัฒนานักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนถิ่นบ้านเกิด ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และพัฒนาทักษะสะเต็มสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ โรงเรียนวัดพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการฯ ในครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมการออกแบบ และประดิษฐ์รถหุ่นยนต์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แข่งขันด้านความเร็ว และแข่งขันด้านการบรรทุกน้ำหนัก โดยให้นักเรียนออกแบบและวางแผนการทำงานที่มุ่งเน้นแนวความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ครู จำนวน 20 คน และนักเรียน จำนวน 70 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

คนรุ่นใหม่ร่วมส่งต่อหลักการบริหารจัดการน้ำ ผ่านโครงการ ‘ของขวัญจากพ่อ’ ปีที่ 2 ส่งเสริมการ ‘เรียน’ ผ่านการ ‘เล่น’ วางแผนต่อยอดสู่บอร์ดเกมดิจิทัล

คนรุ่นใหม่ร่วมส …

%d bloggers like this: