Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / TMA เชิญชวนองค์กรส่งผลงานเข้าประกวด ICT Excellence Awards 2018 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน ศกนี้

TMA เชิญชวนองค์กรส่งผลงานเข้าประกวด ICT Excellence Awards 2018 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน ศกนี้

TMA เชิญชวนองค์กรส่งผลงานเข้าประกวด ICT Excellence Awards 2018

ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน ศกนี้  

หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมกับ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) จัดทำ “โครงการ Thailand ICT Excellence Awards” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการนำระบบไอซีทีมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไป

 TMA จึงขอเชิญชวนองค์กรในประเทศไทย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2018 โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.thailandictexcellence.com  ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 และในครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทโครงการสำหรับส่งผลงานเข้าร่วมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

 1. 1. โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)

เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการหลักในองค์กร ลดความซ้าซ้อนและขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ สามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยมีผลการปรับปรุงที่เด่นชัด

 1. 2. โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project)

เพื่อยกย่องหน่วยงาน ที่สร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นเลิศ เน้นความสามารถในการบรรลุผลตามภารกิจ (กำไรหรือมูลค่าเพิ่ม) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมโยง (End-to-End Solution) ระหว่างองค์กรกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก (Business Partner Integration) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ

 1. 3. โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management Project)

เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการใช้ ICT เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้อันเป็นพื้นฐานของ Business Intelligence โดยครอบคลุม 4 กิจกรรมเป็นอย่างน้อย ได้แก่ การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) การสร้างแนวทางในการเข้าถึงข้อมูล (Knowledge Retrieval) และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานในองค์กร (Knowledge Utilization)

 1. 4. โครงการนวัตกรรม (Innovation Project)

เพื่อยกย่องหน่วยงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกระบวนงานหรือรูปแบบธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนับสนุน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างชัดเจน (Breakthrough Result) และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ริเริ่มในธุรกิจนั้น

 1. 5. โครงการเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (Business Sustainability Project)

เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เป็นเลิศในการประยุกต์ใช้ ICT ซึ่งสร้างผลกระทบทางตรงในเชิงบวก

โดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะใช้ ICT Excellence Maturity Model  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินความเป็นเลิศ เพื่อสะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการใน 3 มิติ ได้แก่ กลยุทธ์ การดำเนินโครงการ และผลลัพธ์ ซึ่งจะพิจารณาใน 7 องค์ประกอบ คือ

 1. 1. ลักษณะสำคัญตามประเภทโครงการ (Award Specific Criteria)
 2. 2. ผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจ (Business Result)
 3. 3. การปรับเข้ากับธุรกิจและการมุ่งเน้นกลยุทธ์ (Business Alignment & Strategic Focus)
 4. 4. การบริหารโครงการ (Project Managements)
 5. 5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Managements)
 6. 6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Developments)
 7. 7. การบริหารความเสี่ยง (Risk Managements)

องค์กรที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.thailandictexcellence.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ โทร. 02-319-7677 ต่อ 274, 273

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

กระทรวงวิทย์ฯ บุกสยามสแควร์! จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” ขนทัพนิทรรศการ โชว์ผลงานนำไทยสู่อนาคต “สมคิด” มั่นใจ ปี 61 สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาพุ่งโตทะลุ 1%

กระทรวงวิทย์ฯ บ …

%d bloggers like this: