Breaking News
Home / ข่าวไอที / มจธ. จับมือกรมการค้าภายในดันมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเทียบเท่าสากล เพิ่มขีดการแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0

มจธ. จับมือกรมการค้าภายในดันมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเทียบเท่าสากล เพิ่มขีดการแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0

จับมือกรมการค้าภายในดันมาตรฐานคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเทียบเท่าสากล

เพิ่มขีดการแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สร้างมาตรฐานธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ดันผู้ประกอบกิจการรายใหม่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ เพื่อประเมินมาตรฐาน ตั้งเป้าปี 2560 ไม่ต่ำกว่า 30 ราย และจัดกิจกรรมส่งเสริมทำความเข้าใจ หวังยกระดับมาตรฐานคลังสินค้าฯ เทียบเท่าสากล

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ (ISCC) ภายใต้สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบมาตรฐานนานาชาติ ให้กับองค์กรทุกภาคส่วน

นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากรมการค้าภายในเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ระบบโลจิสติกส์ไทยมีความเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มขีดความในการแข่งขันของประเทศ การดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นให้มีมาตรฐานระดับสากลเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และช่วยให้ผู้ประกอบกิจการตระหนักถึงความสำคัญและพัฒนาการดำเนินงานของตนเองจนได้รับรองมาตรฐานแล้วเกือบร้อยละ 50 ในปัจจุบัน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มีความสำคัญในการให้บริการเก็บรักษาสินค้า ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสามารถนำสินค้ามาฝากเก็บไว้เพื่อรอการจำหน่ายเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม หรือเพื่อนำไปแปรรูปหรือส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ จึงจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ให้มีมาตรฐานระดับสากล โดย ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ (ISCC) มจธ. ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ โดยมี ดร.องศา ศักดิ์ทอง นักวิจัย มจธ. เป็นหัวหน้าโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กำหนด ทำให้เกิดความเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนากิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตลอดจนพัฒนาระบบตลาด และลดต้นทุนด้านการรับฝากเก็บสินค้าของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบกิจการฯ เพื่อก้าวไปสู่ระดับสากล ส่งเสริมความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าภายในที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. โทร. 02 470 9630-4  และกรมการค้าภายใน โทร. 0 2547 5422

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

25 ม.ค.62 วสท.เชิญร่วมอบรม “รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข”

หนึ่งปัญหาที่สร …

%d bloggers like this: