Breaking News
Home / บทความน่ารู้ / แจ้งเตือนและข้อแนะนำ / Kaspersky Cybersecurity Index เผยตัวเลขน่าห่วง ผู้ใช้ออนไลน์ไทย 67% ไม่เชื่อว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อไซเบอร์ได้

Kaspersky Cybersecurity Index เผยตัวเลขน่าห่วง ผู้ใช้ออนไลน์ไทย 67% ไม่เชื่อว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อไซเบอร์ได้

Kaspersky Cybersecurity Index เผยตัวเลขน่าห่วง

ผู้ใช้ออนไลน์ไทย 67% ไม่เชื่อว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อไซเบอร์ได้

อัพเดทข้อมูล “Kaspersky Cybersecurity Index” ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์ที่ใช้ประเมินระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ตัวเลขดัชนีล่าสุดของครึ่งปีหลังของปี 2016 แสดงให้เห็นแนวโน้มเชิงบวก นั่นคือ จำนวนผู้ใช้ที่ตระหนักเรื่องความปลอดภัยสูงขึ้น และมีความพร้อมในการปกป้องตนจากภัยไซเบอร์สูงขึ้นเช่นกัน

ดัชนี Kaspersky Cybersecurity Index แสดงข้อมูลจากการสำรวจผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกปีละสองครั้ง ข้อมูลที่ได้จากค้นคว้าวิจัยแสดงประชากรออนไลน์ตามกลุ่มอายุและเพศของแต่ละประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2016 ที่ผ่านมา มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 17,377 คน จาก 28 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

นางสาวซิลเวีย อึง ผู้จัดการทั่วไป แคสเปอร์สกี้ แลป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ตัวเลขจากดัชนี Kaspersky Cybersecurity Index ในช่วงครึ่งปีหลังของ 2016 แสดงข้อมูลด้านบวก ซึ่งเราอยากให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ แคสเปอร์สกี้ แลป พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอันตรายของภัยคุกคามไซเบอร์และวิธีการป้องกันหรือรับมือ เราเชื่อว่า การเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเรื่องภัยคุกคามแก่ผู้อ่านและผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมถึงข้อมูลเกร็ดความรู้และเครื่องมือป้องกัน จะช่วยสร้างโลกไซเบอร์ที่ปลอดภัยได้ Kaspersky Cybersecurity Index เป็นเพียงขั้นหนึ่งของเราเพื่อให้เป้าหมายนี้สำเร็จ”

 ดัชนี Kaspersky Cybersecurity Index มีตัวชี้วัดหลัก 3 ส่วนเพื่อแสดงภาพรวมของระดับขั้นความอันตรายของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ดังนี้  

  • Unconcerned – ไม่ตระหนัก – แสดงจำนวนผู้ใช้ที่ไม่เชื่อว่าตนเองตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์ได้
  • Unprotected – ไม่ป้องกัน – แสดงจำนวนผู้ใช้ที่ไม่ติดตั้งโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
  • Affected – ได้รับผลกระทบ – แสดงจำนวนผู้ใช้ที่ตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

จากผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยจำนวน 511 คน พบว่า ตัวเลขดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์ของคนไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2016 คือ 67-31-46 นั่นคือ ผู้ใช้ 67% ไม่เชื่อว่าตนเองตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์ได้ ผู้ใช้ 31% ไม่ติดตั้งโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยบนอุปกรณ์เชื่อมต่อ และมีผู้ใช้จำนวน 46% ที่ตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้ว และเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขดัชนีระดับโลก คือ 74-39-29 ทำให้แสดงว่า ผู้ใช้งานคนไทยมีความตะหนักถึงภัยมากกว่า ป้องกันตัวเองมากกว่า แต่มีจำนวนเหยื่อไซเบอร์ที่สูงกว่ามาก

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยตกเป็นเหยื่อไซเบอร์น้อยที่สุดเป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ 46% โดยมาเลเซียมีเหยื่อไซเบอร์น้อยที่สุดอันดับหนึ่ง (42%) ฟิลิปปินส์อันดับสาม (52%) ตามมาด้วยอินโดนีเซียและเวียดนาม (58% and 59% ตามลำดับ)

 ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลสถิติความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมไซเบอร์ได้จากดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์นี้ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผู้ใช้แต่ละกลุ่มได้ ยกตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบการใช้งานสมาร์ทโฟนระหว่างวัยรุ่นของประเทศไทยกับผู้สูงอายุในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

นายไพรัตน์ เติมศักดิ์มิตรชัย ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านเทคนิคก่อนการขายประจำประเทศไทย แคสเปอร์สกี้ แลป กล่าวว่า “เราได้สร้างดัชนีตัวชี้วัดเพื่อดึงความสนใจของผู้ใช้งาน สื่อมวลชน และเวนเดอร์มายังประเด็นเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์ ในวิถีชีวิตแบบดิจิทัลในปัจจุบัน ผู้ใช้งานหลายคนไม่คาดว่าตนเองจะตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามไซเบอร์  จึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการติดตั้งโซลูชั่นเพื่อความปลอดภัยบนดีไวซ์ และไม่ระมัดระวังขณะออนไลน์แต่อย่างใด จึงทำให้กลายมาเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ ตัวดัชนีนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยจำนวน 46% โดนภัยคุกคามออนไลน์ เราจึงขอเรียกร้องเชิญชวนให้ทุกคนหันมาสนใจ ให้ความสำคัญในการพัฒนายกระดับความรู้เท่าทันด้านไซเบอร์กันบ้าง และใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และของบุคคลผู้เป็นที่รักของเรา ระบบความปลอดภัยนั้นเราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน”

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลสถิติอื่นที่น่าสนใจเพื่อช่วยประเมินสถานะผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น ‘กิจกรรมออนไลน์’ (Online Activity) ซึ่งแสดงประเภทของกิจกรรมที่ผู้คนนิยมทำขณะออนไลน์ หรือ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์ที่ประสบ’ (Cyberthreats Faced) ซึ่งแสดงประเภทของภัยคุกคามที่ผู้ใช้พบเจอ โดยข้อมูลทั้งหมดแสดงในรูปกราฟเพื่อให้เข้าใจง่าย

ท่านสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องดัชนีชี้วัดความปลอดภัยไซเบอร์จาก Kaspersky Cybersecurity Index และศึกษาพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้ในแต่ละประเทศ แต่ละเพศ แต่ละวัย ได้ที่ http://index.kaspersky.com

 ###

เกี่ยวกับแคสเปอร์สกี้ แลป

แคสเปอร์สกี้ แลป เป็นบริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ซึ่งได้เฉลิมฉลองการก่อตั้งครบ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ความชำนาญพิเศษด้านภัยคุกคามที่ใช้เทคนิคเชิงลึก (deep threat intelligence) และระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยของแคสเปอร์สกี้ แลปได้ถ่ายทอดออกมาเป็นโซลูชั่นและบริการเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่คอยให้การปกป้ององค์กรธุรกิจ โครงสร้างที่มีความสำคัญ องค์กรภาครัฐและผู้บริโภคมากมายทั่วโลก ทั้งนี้พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความปลอดภัยที่ครบถ้วนของบริษัทประกอบด้วยโซลูชั่นและบริการเพื่อการป้องกันเอนด์พอยนท์ รวมทั้งโซลูชั่นเฉพาะทางมากมายเพื่อรับมือภัยคุกคามทางดิจิตอลที่วิวัฒนาการขยายขีดความซับซ้อนยิ่งขึ้นทุกวัน ปัจจุบันเทคโนโลยีของแคสเปอร์สกี้ แลป สามารถปกป้องยูสเซอร์มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก และเราได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าองค์กรในการป้องกันสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่ง อีกมากกว่า 270,000 แห่งทั่วโลก ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kaspersky.com

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ความปลอดภัยไซเบอร์งาน FIFA World Cup 2018 น่าห่วง พบจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi กว่า 20% ไม่ปลอดภัย

ความปลอดภัยไซเบ …

%d bloggers like this: