Breaking News
Home / ข่าวไอที / NOSTRA MAP ข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด แนะนำ Feature ใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ด้วย Heat Map

NOSTRA MAP ข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด แนะนำ Feature ใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ด้วย Heat Map

ข้อมูลแผนที่ดิจิตอลที่มีความละเอียด  ถูกต้อง และทันสมัยสูงสุด แนะนำ Feature ใหม่ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจ ด้วย Heat Map

Heat Map คืออะไร?

Heat Map คือ เทคโนโลยีการนำแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (Demographic data) และข้อมูลอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เป็นต้น มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์นั้น มาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การใช้เครื่องมือทางการตลาด และการวิเคราะห์ความสามารถของบริษัทฯ ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าหลากหลายธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ, สถาบันการเงิน, บริษัทโฆษณาทำการตลาด, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

Heat Map ใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่
1. Demographic Data (ข้อมูลประชากรศาสตร์) – ได้แก่ เพศ, อายุ, รายได้, สถานภาพสมรส และอาชีพ
2. Landmark Data (ข้อมูลสถานที่สำคัญ) – ได้แก่ หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล, Office, ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ โดยข้อมูล POI ของแผนที่ NOSTRA มีนั้นปัจจุบันมีมากกว่า 1,500,000 จุด ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสถานที่สำคัญต่างๆออกเป็น 48 ประเภท โดยผู้ใช้งานจะสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการแต่ละธุรกิจได้อย่างครอบคลุม
3. Customer Data – ข้อมูลอื่นๆที่สามารถนำมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลประชากรศาสตร์ และข้อมูลสถานที่สำคัญ ที่ทางลูกค้ามี สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมได้เช่นกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุด
หลังจากที่ได้ข้อมูล 3 ส่วน ตามที่กล่าวข้างต้นมาแล้ว ทีมงาน NOSTRA จะทำการสร้างตาราง (Grid) ผ่านระบบมาซ้อนทับบนแผนที่ โดยมาตรฐานจะใช้ความละเอียดของการทำงานอยู่ที่ 500 x 500 ตารางเมตร   
หลังจากนั้นระบบจะทำการประมวลผลด้วยการให้คะแนนแต่ละพื้นที่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลข้างต้นที่ใส่ลงไปและแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าสีต่างๆ ในแต่ละช่องของตาราง เช่น สีแดง หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจอยู่อย่างหนาแน่นที่สุด รองลงมา จะเป็นสีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ตามลำดับ

ตัวอย่างการแสดงผลของ Heat Map NOSTRA
ท่ามการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นไปอย่างเข้มข้น  Heat Map ช่วยคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้างโอกาสให้ล้ำหน้าคู่แข่งได้อีกด้วย
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Heat Map  ติดต่อฝ่ายขาย ได้ที่  02-266-9940

Copyright © *|2017|* *| Globetech.,Ltd |*, All rights reserved.
*|Heat map :เทคโนโลยีการนำแผนที่มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
(Demographic data)|*

*|http://www.nostramap.com|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

ขายฟินฟิน บินเที่ยวไต้หวันกับบียอน

ขายฟินฟิน บินเท …

%d bloggers like this: