Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / 3 องค์กร รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัด 4 งานใหญ่โชว์สุดยอดนวัตกรรม ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม

3 องค์กร รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัด 4 งานใหญ่โชว์สุดยอดนวัตกรรม ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม

3 องค์กร รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัด 4 งานใหญ่โชว์สุดยอดนวัตกรรม
ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม

“พก.”“สวทช.”“นีโอ” จับมือแน่น จัด 4 งานใหญ่ อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016, งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10  (iCREATe 2016), การแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หุ่นยนต์เพื่อสังคม และงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 หวังสร้างความเท่าเทียมและโอกาสทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการรูปงานแถลงข่าว

นางสาวบุษยา ประกอบทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของไทยที่กำลังก้าวย่างสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีก 6 ปีข้างหน้า หรือมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบัน ไทยมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14.9 จากประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 10,014,705 คน 3 องค์กร ภาครัฐ-เอกชน โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด ซึ่งร่วมกันจัด 4 งานเพื่อนำเสนอนวัตกรรมเพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคงของผู้สูงอายุ และคนพิการในทุกๆมิติ ได้แก่ งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10  (iCREATe 2016) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ, การแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หุ่นยนต์เพื่อสังคม จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

นางสาวบุษยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 มีแนวคิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ในฐานะผู้จัดงานมองเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสที่ประเทศไทยจะมีเวทีที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยให้เตรียมพร้อม และมองโอกาสในตลาดผู้สูงอายุมากขึ้น โดยได้รวบรวมเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งให้ SME ไทยด้วย ซึ่งในตลาดนี้คาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติมโตเท่าเป็นตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ด้านนางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ซึ่งพก. และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นเจ้าภาพการจัดงานร่วมกัน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการ ระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูฯ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล   โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” (Innovation for Social Equality) ภายในงานมีการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่ 1 Universal Design โดยจำลองให้เห็นถึงสิ่งกีดขวางที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงของคนพิการจากการเดินทางสัญจรจากบ้านพักไปถึงที่สาธารณะต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเพื่อขจัดอุปสรรคให้คนพิการโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ทางกายภาพที่สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของคนพิการ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ลานจอดรถ ลิฟท์ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อคนพิการทุกประเภทสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โซนที่ 2 ส่วนพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การออกแบบการแก้ไขปัญหาคนพิการ เชิง 2 มิติ มีการจัดกิจกรรมประกวดผลงาน หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดผลงานการออกแบบ เพื่อลดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานจัดงาน iCREATe 2016 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 กล่าวว่า สำหรับ สวทช. โดย  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) รับผิดชอบการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10  ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยงานนี้เป็นการนำเสนองานวิจัยพัฒนาและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น   ซึ่งจะนำไปสู่การ มีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้  จะมีความสำคัญและความต้องการมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงได้ร่วมมือกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technologies (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (international Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe) เป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้จัดการแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 Robot Design Contest 2016 (RDC 2016) เพื่อเปิดโอกาสทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบหุ่นยนต์ ให้กับกลุ่มเยาวชนได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งในปีนี้มาในธีม หุ่นยนต์เพื่อสังคม (Robot for society)

ศ.ดร.ไพรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงปาฐกถา (Plenary Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session), การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และทั้งนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 4260-63

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

เบ็นคิว (BenQ) จัด“BenQ The true 4K Experience day 2017 by Theater House” กิจกรรมพิสูจน์ความเหนือชั้นของระบบ 4K ตัวจริง

เบ็นคิว (BenQ) …

 
%d bloggers like this: