Breaking News
Home / ข่าวไอที / กิจกรรม / 3 องค์กร รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัด 4 งานใหญ่โชว์สุดยอดนวัตกรรม ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม

3 องค์กร รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัด 4 งานใหญ่โชว์สุดยอดนวัตกรรม ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม

3 องค์กร รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัด 4 งานใหญ่โชว์สุดยอดนวัตกรรม
ยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม

“พก.”“สวทช.”“นีโอ” จับมือแน่น จัด 4 งานใหญ่ อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016, งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10  (iCREATe 2016), การแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หุ่นยนต์เพื่อสังคม และงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 หวังสร้างความเท่าเทียมและโอกาสทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการรูปงานแถลงข่าว

นางสาวบุษยา ประกอบทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของไทยที่กำลังก้าวย่างสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีก 6 ปีข้างหน้า หรือมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบัน ไทยมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 14.9 จากประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 10,014,705 คน 3 องค์กร ภาครัฐ-เอกชน โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด ซึ่งร่วมกันจัด 4 งานเพื่อนำเสนอนวัตกรรมเพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคงของผู้สูงอายุ และคนพิการในทุกๆมิติ ได้แก่ งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10  (iCREATe 2016) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ, การแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 หุ่นยนต์เพื่อสังคม จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  นอกจากนี้ยังมีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

นางสาวบุษยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 มีแนวคิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ในฐานะผู้จัดงานมองเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสที่ประเทศไทยจะมีเวทีที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทยให้เตรียมพร้อม และมองโอกาสในตลาดผู้สูงอายุมากขึ้น โดยได้รวบรวมเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งให้ SME ไทยด้วย ซึ่งในตลาดนี้คาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติมโตเท่าเป็นตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ด้านนางไพรวรรณ พลวัน รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ซึ่งพก. และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นเจ้าภาพการจัดงานร่วมกัน ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการ ระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูฯ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล   โดยมีหัวข้อการประชุมคือ “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” (Innovation for Social Equality) ภายในงานมีการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนที่ 1 Universal Design โดยจำลองให้เห็นถึงสิ่งกีดขวางที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงของคนพิการจากการเดินทางสัญจรจากบ้านพักไปถึงที่สาธารณะต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเพื่อขจัดอุปสรรคให้คนพิการโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ทางกายภาพที่สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของคนพิการ รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ลานจอดรถ ลิฟท์ ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อคนพิการทุกประเภทสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โซนที่ 2 ส่วนพื้นที่จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การออกแบบการแก้ไขปัญหาคนพิการ เชิง 2 มิติ มีการจัดกิจกรรมประกวดผลงาน หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดผลงานการออกแบบ เพื่อลดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของคนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานจัดงาน iCREATe 2016 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 กล่าวว่า สำหรับ สวทช. โดย  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) รับผิดชอบการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10  ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ โดยงานนี้เป็นการนำเสนองานวิจัยพัฒนาและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น   ซึ่งจะนำไปสู่การ มีสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้  จะมีความสำคัญและความต้องการมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก จึงได้ร่วมมือกับ Singapore Therapeutic, Assistive & Rehabilitative Technologies (START) Centre สาธารณรัฐสิงคโปร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (international Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe) เป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังได้จัดการแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 Robot Design Contest 2016 (RDC 2016) เพื่อเปิดโอกาสทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบหุ่นยนต์ ให้กับกลุ่มเยาวชนได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งในปีนี้มาในธีม หุ่นยนต์เพื่อสังคม (Robot for society)

ศ.ดร.ไพรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงปาฐกถา (Plenary Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้, การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session), การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และทั้งนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 4260-63

Related posts

About ข่าวไอที 24 ชั่วโมง

ข่าวไอที 24 ชั่วโมง ข่าวไอที ข่าว IT ข่าวเทคโนโลยี สินค้าไอทีมาใหม่ รีวิวสินค้าไอที

Check Also

TME 2019 : โบรชัวร์งาน Thailand Mobile Expo 2019 วันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62

TME 2019 : โบรช …

%d bloggers like this: